to main page
Tur-Ady_Huvaj
-
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Â Ç Ö Ü Ğ İ Ş
selected terms: 5,340 page 1 of 267
1. -İMSİ, -IMSI
-шъо, -фэ
2. ABANMAK
тецохъон/тепщхьэн, тегъолъхьан/тегъуэлъхьэн
3. ABARTI
ГЪЭБАТЭ, егъэлые/егъэлей
4. ABARTMAK
ГЪЭБЭТЭН, егъэлыен/егъэлеин
5. ABAZA
Адзыгъэ/Абадзэ/Абазэ ( АБЭЗЭ); (Адзыгъэхэмрэ Адыгэхэмрэ зэшых.: Abazalarla Adıgeler kardeştir.: Абазэхэмрэ Адыгэхэмрэ зэкъуэшхэщ. )
6. ABAZACA
Адзыгъабзэ/Абэдзабзэ/ Абазэбзэ ( АБЭЗЭ БЫЗШЪУЭ); (Адзыгъабзэмрэ Адыгабзэмрэ зэлъэпсэгъух.: Abazaca ile Adıgece kökdeştir.: Абазэбзэмрэ Адыгэбзэмрэ зэлъэпсэгъухэщ. )
7. ABDEST
АМДЭЗ/АНДЕЗ , ( АБДЭС)
8. ABDZAX
Абдзах/Абэдзэхэ, ( АБЗЕХ)
9. ABES
пкIэнчъ(э)/пщIэншэ, хьаолый/хьэулей
10. ABLA
ШЫПХЪУ нахьыжъ/~ нэхъыжь
11. ABLAK
НЭКIУТIЭ
12. ABLUKA
къэуцухь/къэувыхь, къэушъорэзыхь/къэуфэрэзыхь
13. ABONE
(~ olan) КЪИЗЫТХЫКI, АБОНЕНТ
14. ABONE OLMAK
КЪИТХЫКIЫН, кIэтхэн
15. ABONE(lik)
КЪИТХЫКI, пIэлъэгъурыщэф/пIалъэгъурыщэху, АБОНЕНТ
16. ABUS
(asık suratlı) ДЫГЪУМЫДЖ
17. ABZAX
Абдзах/Абэдзэхэ, ( АБЗЕХ)
18. ABZAXÇA
Абдзэхабз(э)/Абэдзэхэбзэ, ( АБЗЕХ БЫЗШЪУЭ)
19. ACABA
шъуIуа?/пIэрэ?
20. ACAİP
гъэшIэгъоны/гъэщIэгъуэн, гъэшIэгъонсер, телъыджэ
 to main page AboutTop 10FeedbackLogin  top of page
© 2008 AdminUser XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12