Ady-Tur_Huvaj → Contents
-

-гъагъот / -гъагъуейт, -ГЪУ(Э), -ЕПЛЪ, -жъгъэй / -жьгъей, -жъые / -жьей, -зеф(э) / -зехуэ, -КIЭ, -КIЭРИ / -КIИ, -къон / -къуэн, -къым / -эп, -лъэкI / -лъэщI, -лыбжъ / -лыбжьэ, -НКIИ(Й) ХЪУН(Щ) / МЭХЪУ, -ныIэп, -РИ, -РЭ, -ТЕБЗ(Э), -ТИ, -фэ / -шъо, -шхо, -шхуэ, -щэф, -щэху

I

I, Iабжъан(э) / Iэбжьанэ, Iабл(э) / Iэблэ, Iабэнэдз, Iагу, IагуIан / IэгуIэнэ, Iагупчъ(э) / Iуэгубжэ, Iагъо, Iагъоблагъ(э) / Iэгъуэблагъэ, Iагъоблэгъу / Iэгъуэблагъуэ, IАДЖИЙ, Iаджри / Iэджэри, Iаджэ / Iэджэ, Iаджэ-быдж / Iэджэ-быджэ, Iадэ / Iэдэ, IадэкъэчIэкI / IэдакъэщIэкI, Iадэуад / Iэдэуадэ, Iае / Iей, Iаеу / Iейуэ, Iажъэгъу / Iэжьэгъуэ, Iазагъ(э) / Iэзагъэ, IазапI(э) / IэзапIэ, IазашI(э) / IэзащIэ, Iазэ / Iэзэ, IазэбзакIо / IэзэбзакIуэ, Iазэгуадз(э) / Iэзэгуэдзэ, Iазэгъу / Iэзэгъуэ, Iазэгъупс, Iазэгъууц, IазэгъушI, IазэкIгуащ(э) / IэзэкIгуащэ, Iазэн / Iэзэн, Iазэфэпх / Iэзэхуэпх, IазэшI / IэзэщI, IазэшIагъ(э) / IэзэщIагъэ, IазэшIагъэ зиI / IэзэщIагъэ зиIэ, IазэшIэн / IэзэщIэн, IазэшIэныгъэ / IэзэщIэныгъэ, IазэшIэныгъэ зиI / IэзэщIэныгъэ зиIэ, IакIап, IакIолъакIу / IэкIуэлъакIуэ, IакIолъэкIуагъ(э) / IэкIуэлъэкIуагъэ, Iалджан, Iалъ(э), Iалы / Iэл, Iамшагу / Iэшмыгу, Iамышагу / Iэшмыгу, IанатI / IэнатIэ, IанатIэм IукIыжьын / IэнатIэм IукIыжын, IанатIэр гъэIылъыжьын / IэнатIэр хыфIэдзэжын, Iанацу, Iанлъэ / Iэнлъэ, Iанэ / Iэнэ, Iанэжъый / Iэнэжьей, Iанэлъаг / Iэнэлъагэ, Iанэлъэкъуищ / Iэнэлъакъуищ, IанэтIэIукIыжь / IэнатIэ IукIыж, Iанэхъыджэгу / Iэнэхъджэгу, Iаолъау / Iэуэлъауэ, Iаолъау(э) / Iэуэлъауэ, Iаолъэон / Iэуэлъэуэн, Iаолъэончъ / Iэуэлъэуэншэ, Iаолъэончъ(эу) / Iэуэлъауэншэ(уэ), Iаолъэончъагъ / Iэуэлъэуэншагъэ, IапIэ / IэпIэ, IапIэлъапI / IэпIэлъапIэ, IапакI, IаплI(э) ещэкIын / фэшIын, IаплI(э) зэщэкIын / зэфэшIын, IаплъэкI, IаплъэкI / IэпэлъэщI, Iапшъ(э) / Iэпщэ, Iапызын / IэщIэхун, IапыкIын / IэпыкIын, Iапыт(э) / Iэбыдэ, Iапэ / Iэпэ, Iапэ фэшIын, Iапэ-лъэпэсыс / Iэпэ-лъапэсыс, IапэIас / IэпэIэсэ, IапэIасэныгъ / IэпэIэсэныгъэ, IапэлъэкI / IэпэлъэщI, Iапэрыгъачъ / Iэпэрыгъажэ, Iапэрыф / Iэпэрыху, Iапэубыт / Iэпэубыд, Iарзау(э) / Iэрзауэ, IарзэуакIу(э) / IэрзауакIуэ, Iарылъхьан / Iэрылъхьэн, Iарыф / Iэрыху, Iарыфэгъу / Iэрыхуэ, IарышI / IэрыщI, Iат(э) / Iэтэ, Iаталъ / Iэталъэ, Iаташъхь(э), Iаташъхьэхас / Iэтащхьэ хасэ, Iахъо / Iэхъуэ, Iахъобэщ / Iэхъуэбаш, Iахъогъу / Iэхъуэгъу, IАХЫН, Iахь(э) / Iыхьэ, Iахьагъу / Iыхьэгъу, Iахьыл, IашIагъ(э) / IэшIагъэ, IашIагъ(э) / IэщIагъэ, IашIу / IэфI, IашIугъ / IэфIыгъэ, IашIупс / IэфIыпс, IашIэх / IэщIэх, Iашъхьатет / Iэщхьэтет, Iашъхьатетныгъ(э) / Iэщхьэтетныгъэ, Iашэ / Iэщэ, IашэфэшIу / IэщэхуэфI, Iащэ / Iэшэ, Iей / Iае КЪЭХЪУН, Iизых, Iо хэмылъыжьэу / Iуэ хэмы­лъы­жу, IО-IУ, Iогъозэпехь(э), Iоин / Iуеин, IомышIэдэмышIэу / уащхъуэдэмыщ­хъуэу, Iон / Iуэн, IонтIагъэ / IуэнтIа, IонтIэ-сантI / IуэнтIэ-сантIэ, IонтIэ-сантI(э) / IуэнтIэ-сантIэ, IонтIэ-щантI(э) / IуэнтIэ-шантIэ, IонтIэн / IуэнтIэн, IонтIэщантI, Iоныгъомаз / Iуэгъуэмазэ, Iопшын, Iопщын, IорIотэжь / IуэрIуэтэж, IорIотэжь(ын) / IуэрIуэтэж(ын), Iоржъор / Iуэрвэр, IорыIотэжь / IуэрыIуэтэж, IорыIуат(э) / IуэрыIуатэ, Iот(ын) / Iуэт(ын), IотакIэ / IуэтэкIэ, Iоталъ / Iуэталъэ, Iотын / Iуэтын, Iотэжь / Iуэтэж, IотэжьакIу / IуэтэжакIуэ, Iотэжьын / Iуэтэжын, Iотэжьытх / Iуэтэжытх, Iотэн / Iуэтэн, Iотэн / еIуэтэн, Iоф гъэIылъыжь / Iуэху гъэтIылъыж, Iоф егъэшIэн, Iоф шIэн, Iоф-дэлъ / Iуэху-дэлъ, Iофгъэпс / Iуэхугъэпс, IофзэдашI / IуэхузэдэщIэ, Iофзэдэгощ / Iуэхузэдэгуэш, IофзэфашI / IуэхузэхуэщIэ, Iофзэфэгощ / Iуэхузэхуэгуэш, Iофзэхащ / Iуэхузэхашэ, IофзэхэхыпI(э) / IуэхузэхэхыпIэ, IофзэхэщакIу / IуэхузэхэшакIуэ, IофКIЭУХ / IуэхуКIЭУХ, IофкIэщ, IофкIэщакIу, Iофтабг(э) / Iуэхутабгэ, IофтакIу(э) / IуэхутакIу(э), IофтхьабзашI(э) / IуэхутхьабзащIэ, IофтхьабзашI(э) / IуэхутхьэбзащIэ, Iоффежь(э) / IуэхущIэдзэ, Iоффежьэ шIын, IофшIагъ, IофшIагъэхэр / IуэхущIахэр, IофшIакIу, IофшIакIу / IуэхущIакIуэ, IофшIапI / IуэхущIапIэ, IофшIапI(э) / IуэхущIапIэ, IофшIапIэ / IуэхущIапIэ ЕТЫН / егъэгъотын / егъэгъуэтын, IофшIэгъу маф, IофшIэн, IофшIэн / Iуэху щIэн, IофшIэпIэгъот / IуэхущIапIэгъуэт, IофшIэпIэзещ / IуэхущIапIэзешэ, IофшIэщ / IуэхущIэщ, Iофы / Iуэху, Iофыгъу / Iуэхугъуэ, Iофыгъу(э) / Iуэхугъуэ, IофылI / IуэхулI, Iофым зэкIыжьын / Iуэхым хэкIыжын, Iофым фежьэн, Iофын / Iуэхун, Iофынчъ / Iуэхуншэ, Iофыр гъэIылъыжьын / Iуэхур гъэтIылъыжын, IофышI / IуэхущIэ, IофышI(э) / IуэхущIэ, IофышIэхас(э) / IуэхущIэхасэ, , IуакIэ, Iуамбл, IУАТЭ, Iуашъхь(э) / Iуащхьэ, Iуащхьэ, IУБЫН, IУБЭН, Iув, Iув / Iужъу

Ё

ЁЛКА

А

А, А лъэхъаным / А лъэхъэнэм, ащыгъум / апщыгъуэ, А УАХЪТЭМ, А ЗЭМАНЫМ, а напIэ-зыпIэм / а нэпIэ-дзыпIэм, аIозэ, аIоныр / яIуэныр, аIоу(рэ) / жаIэу(рэ), аIызых / яIизых, Абадзэ, Абазэ, Абазэбзэ, абгъуэ / набгъо, абгъуэрынэ / набгъорыс, абдж / апч, абджгъэбатэ / абчгъэбат, абджлэщI / апчлъэкI, Абдзах / Абэдзэхэ, Абдзэхабз(э) / Абэдзэхэбзэ, абзэфэIаз / зэгуэгъэж хуэIэзэ, АБРАГЪУ(Э), АБРЭДЖ, абрэмывэ, абрэмыжъу / абрэмывэ, абы нэхъри нэхъ... ащ нахьи нахь..., Абэдзабзэ, Абэдзэхэ, Абэдзэхэбзэ, АВАНС, АВТОБУС, агу / ягу ЗЫЩЫГЪЭКIЫН, агу / ягу ЩЫГЪЭКIЫН, агу / яку, агу къыоIун, агу урихьын, агуныр / ягуныр, агурджашъу, агурэ / яку, агъэлыджын / ягъэкIылын, агъэтIысын / ягъэтIысын, агъэунэфыгъ / ягъэунэхуа, агъэунэфыгъэр / ягъэунэхуар, агъэунэфын / ягъэунэхун, агъэунэфырэр / ягъэунэхур, адакъэ / атакъэ, адезмыгъашт(э) / ядезмыгъащтэ, Адзыгъабзэ / Абэдзабзэ / Абазэбзэ, Адзыгъэ / Абадзэ / Абазэ, адрей(р) / адрэ(р), адрей- / адырэ-, адрейр / адырэр, адрычI / адрыщI, адрэ / адрей, адрэмыкI / къэбыщкIэжь, Адыгей / Адыгэй, АДЫГЭ, АДЫГЭ къашъохэр / къафэхэр, АДЫГЭ къуай / къуей, АДЫГЭ паIу(э) / пыIэ, АДЫГЭ пщынхэр / пшынэхэр, АДЫГЭ ХЭГЪЭГУ, АДЫГЭ ХЭКУ, АДЫГЭ ХЭ­ГЪЭГУ, АДЫГЭ щхынхэр / шхынхэр, адэ, адэ / атIэ, адэ / ты, АДЭБЗ, адэжьщIыналъэ / тятэжъ чIына­лъэ, адэзымышт(э) / ядэзмыщтэ, адэкъуэш / ятэш, адэмыгу, адэтепщэгъуэ, АДЭХЪУ, адэштэн / ядэщтэн, адэшхуэ, адэшыпхъу / атэышыпхъу, АЗАН / АЗЭН, АЗАНДЖАПI(Э) / АЗЭНДЖАПIЭ, АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРИ, АЗЕРИИБЗ(Э), азфагу, азфагу / я зэхуаку, АЗЭНАДЖ(Э), АЗЭНДЖАПIЭ, АИДС, АЙВА, АКАДЕМИЕ, АКАДЕМИК, АККУМУЛЯТОР, АКТЁР, АКТРИСА, АКЦИЯ, акъ, АКЪЫЛынчъ / АКЪЫЛыншэ, АКЪЫЛыфIэ / АКЪЫЛышIу, АЛБАН, АЛБАН ХЭГЪЭГУ, АЛБАНЫБЗ(Э), АЛКОГОЛЬ, АЛЛЕРГИЕ, алмэсты(н), алъытэрэ / ялъытэ, АЛЫДЖ, алырэгъу / алэрыбгъу, АЛЮМИНИЙ, АМАЛ, АМАЛ / IЭМАЛ, АМАЛ ИМЫIЭУ(э), АМАЛЫНЧЪ / IЭМАЛЫНШЭ, АМАЛынчъ(э) / АМАЛыншэ, амалынчъ(эу) / АМАЛыншэ(уэ), АМАЛынчъагъ(э), АМАЛыншагъэ, АМАЛыншэ / АМАЛынчъ, АМДЭЗ / АНДЕЗ, амдэзкIыхь / андезкIыхь, АМЕРИКА, АМЕРИКЭ КЪЭРАЛЗЭХЭТХЭР, (КЪЭРАЛЗЭХЭТХЭР), амкIышъ / амкIыщ, амрамэ, АМФИТЕАТР, амыумысын / ямыумысын, анахь, анахь макIэу, я нэхъ мащIэуэ, анахьыбэу / я нэхъыбэуэ, анахьэу, АНГЛИЕ, АНДЕЗ, АНДЕЗкIыхь, АНТИБИОТИК, АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, АНТОЛОГИЕ, анэ / ны, анэ дэлъху, анэ-адэ, АНЭДОЛЭ, анэдэлъхубзэ / ныдэлъфыбз(э), анэдэхъурыщIэ / ныдэхъурышI(э), АНЭЛ, анэлыпIэ, анэнэпIэс, анэпIащэ / ныпIашъ(э), анэтепщэгъуэ, анэхэку / ныхэку, АНЭШ, анэшхуэ / нэнэжъ, анэшыпхъу / нышыпхъу, ап(эу) / япэ(уэ), АПЕЛЗИН, апс, апхуэдиз(у) / ащ фэдиз(эу), апхуэдэурэ, апэит / япеит, апэрэ / япэрей, апэуцун / япэувын, АР, ар дэнэ къэна..., ары пакIошъ, АР ХЭГЪЭКIИ, АРАБ / Хьэрып, АРАБ къэралыгъохэр, Хьэрып къэ­ралыгъуэхэр, аракъым, арамэ / арымэ, АРАПЫБЗЭ, арары / аращ, арауштын / арэущтын, аргъей, аргъей къуэлэн, аргъой / аргъуей, арджэн, АРЕНДЭ, АРЕНДЭУАС(Э), АРКЪ(Э), аркъым / арэп, АРМИ, АРМИЯН, арму / армэу, армырамэ, армырымэ / армырамэ, АРМЭ, АРТИСТКЭ, ару / арэу ЩЫТМЭ, АРХИТЕКТ, архъожъ / архъуэжь, арштын / арыщтын, арщхьэкIэ / ары шъхьакIэ, ары, ары / аращ, ары / нтIэ, ары шъхьае, арыфкъуаншэ, АРЭЗЫ / РАЗЭ ХЪУН / техъон / техъуэн, АРЭЗЫ / РАЗЭ шIын / щIын, АРЭЗЫНЫГЪЭ / РЭЗЭНЫГЪ, арэурэ / апхуэдэурэ, арэущтэу, асапщ, асапщ / СЭЛАМ зэхыжьын / зэхы­жын, асапщ / шIуфэс / фIэхъус / Iуэхъус / СЭ­ЛАМ ЗЭХЫН (ЗЭРАХ(ы), асапщ / шIуфэс / фIэхъус / Iуэхъус / СЭЛАМ ЕХЫН (рехы / ирех), Асапщ!, Гупсэфапщ!, Гупсэху­апщий! ШIуфэсапщ!, ФIэхъусу!, АСИЕ, асмыж

Б

Б, БА, баIо / куэдыIуэ, баIорэ / куэдыIуэрэ, бабыщ, БАГЪ(Э) / куэдагъ, баджэ, БАДЗЭ, бадзэнэф / бэдзэнэшъу, бадзэуэгъуэ, бажэ / бажьэ, БАЗ зэпихьэн / Iогъозэпехьэ зэпихьан, бай / бей, БАКЛАЖАН, БАЛИД, БАЛИЙ, БАЛЛОН, бампIэ, бампIэгъуэ, бампIэн, бамыкI, бамэ / шъум(э), бамэ щыуащ / мэ щыугъ, БАНАН, БАНК, банэ / панэ, БАСТУРМА, БАТАРЕЯ, бауэ, бахъсымэ / махъсымэ, бахъэ, бахъэ / пахъэ ХЪУН, баш / бэщ, башгъэша / бэщгъэщыгъ, башгъэшыщI / бэщгъэщыышI, баштекъузэ / ТЕКЪУЗЭНЫГЪ(Э), бащэ / куэдыщэ, БГАНЭ, БГЪАГЪЭ, бгъафэ / бгъашъо, бгъашхъо / бгъащхъуэ, бгъо / бгъуэ, бгъодэгъэхьан / бгъэдыгъэхьэн, бгъодэгъэхьан / бгъэдэгъэхьэн, бгъодэкIошъэн / бгъэдэкIуэщэн, бгъодэкIын / бгъэдэкIын, бгъодэлъхьан / бгъэдэлъхьэн, бгъодэсын / бгъэдэсын, бгъодэтIысхьан / бгъэдэтIысхьэн, бгъодэхьан / бгъэдыхьэн, бгъодэхьын / бгъэдэхьэн, бгъодэщэн / бгъэдэшэн, бгъотагъэ / гъуэта, бгъотэн / гъуэтэн, БГЪУ, БГЪУ пстэумкIи / БГЪУ псомкIи, БГЪУАГЪ(Э), БГЪУАГЪЭ, БГЪУАГЪЭКIЭ, бгъуат(э) / гъуатэ, БГЪУЗЭ, БГЪУЗЭ ХЪУН, бгъуитIу шъэжъый, бгъуитIысэ, БГЪУИЩпчъалъ / БГЪУИЩпщалъэ, бгъукIы / бгъущI, бгъукIырэ бгъурэ / бгъущIрэ бгъу, БГЪУНДЖ, бгъунджэу / бгъунжу, БГЪУРЫГЪУАЗ(Э), бгъуэнщIагъ, бгъуэнщIагъ / гъочIэгъ, БГЪЭ, БГЪЭIУПХ(Э), бгъэбагъомэ / бгъэбагъуэмэ, БГЪЭГУ, бгъэгусталъ(э) / БГЪЭГУЩТАЛЪ(Э), БГЪЭДЖЫБ / БГЪЭЖЫП, бгъэдэсын, бгъэжъ / бгъэжь, БГЪЭкIапх / БГЪЭщIэпхэ, БГЪЭН, бгъэны, бгъэнышъхьэун / бгъэныщхьэунэ, бгъэрышI(э) / бгъэрыщIэ, бгъэхалъхь(э) / бгъэхэлъхьэ, БГЪЭХЭIУ, бгъэщIэпхэ / бгъэкIапх(э), БГЫ, БГЫ ЛЪАП(Э), БГЫБЗЭ, бгыжъ / бгыжь, БГЫКЪУ / бжыкъу, бгынтIэ, БГЫНЭН, бгыо / бгыуэ, бгыохыпI / бгыуэхыпIэ, БГЫРЫПХ, бгырыпхышъхь(э) / бгырыпхыщхьэ, бгыуапI / бгыуэпIэ, бгышъхь(э) / бгыщхьэ, бгышэ / бгыщэ, бгышэ / бгыщэ ХЪУН, БГЭН, бдзамцIэ, бдзантхьэ / цантхьэ, бдзафIэ / пцашIо, бдзы / пцы, бдзын / пцын, бдзэджатэ / пцэчат(э), бдзэжалъэ / пцэжал(э), бдзэжьей / пцэжъый, бдзэжьейкъуэлэн, бдзэкъунтх / жэлый, бдзэкъунтх / пцэкъынтф, БЕНЗИН, БЕНЗИНЩАПI(Э), БЕНЗИНЫПI(Э), БЕНЗИНЫЩ(Э), бетхъэж / бэтхъэжь, бжиз / бжьиз, бжъакъо / бжьакъуэ, бжъэ / бжьэ, бжъэгъажъу / бжьэгъавэ, бжъэжъый / бжьэжьей, бжъэмышх / бжэмышх, бжъэмышхышху(э) / бжэмышхышхуэ, бжыгъуафIэ / пчъыгъуашIо, бжыгъуей / пчъыгъуай, бжыгъуэ, бжыгъэ / пчъагъ, бжыгъэ / пчъагъ(э), бжыгъэ / чъагъ, бжыгъэлъащIэ / пчъэгъэлъашI, бжыгъэргъуазэ / пчъэгъэргъуаз, бжыдзэ / бжьыдзэ, бжыдзэГЪАЛIЭ / бжьыдзэГЪАЛIЭ, бжыкъу / мэкIай, бжымрыу(э) / Iэштымрыуэ, бжымрыуакIу(э) / IэштымрыуакIуэ, бжымы, бжымыкIэ / IэбжымкIэ еон, бжын / пчъын, бжыпкъэ / пчъыпкъ(э), бжыхьа / бжьыхьэ, бжыхьакIэ / бжьыхьэкIэ, бжыхьапэ / бжьыхьэпэ, бжыхьапэмаз / бжьыхьэпэмазэ, бжыхьэ / бжьыхьэ, бжыхьэку / бжьыхьэку, бжыхьэкумаз / бжьыхьэкумазэ, бжьамий / бжьамый, бжьамый, БЖЬАНЭ, БЖЬЫБЖЬ, БЖЬЫГЪ(Э) шIын / щIын, БЖЬЫГЪЭ, бжьыкъупхъуантэ / мэкIэепхъуант, БЖЬЫН(ы), БЖЬЫНКIЫХЬ(э), бжьыныф / бжьыныху, бжьыфIэ / бжьышIо, бжьыхьэкIэ, бжьыхьэку, бжьэ, БЖЬЭМАТ(Э), бжьэпкI / бжьэпщI, бжьэф / быдзышъу, бжьэхуц / бзыуцыф, бжэ / пчъэ, бжэ-щхьэгъубжэ / пчъэ-шъхьэнгъупчъ, бжэIущхьэ / пчэIушъхь, бжэгъу / пчэгъу, бжэн / пчэны, бжэн хъушэ / пчэн отэр, бжэндэхъу / пчэндэхъу, бжэнкIэху, бжэтедэ / пчъэтед, бжэщхьэIу / пчэшъхьэIу, бзагуэ, бзаджагъэ / бзэджагъ(э), бзаджащIэ / бзэджашI(э), БЗАДЖЭ, бзаджэрей, бзаджэщIэрей / бзэджэшIэрий, бзако / бзагуэ, БЗАПIЭ, бзииху / бзыфы, БЗИЙ, бзу / бзыу, бзуIуэр / бзыуIор, БЗЫ, БЗЫГЪЭ, бзылъфыгъ / бзылъхугъэ, бзылъфыгъ / бхылъхугъэ, бзылъфыгъэцый / цIыхубзцей, БЗЫН, БЗЫПКЪЭ, бзытхэн, БЗЫТЭН

В

В, вабдзэ / цуабзэ, вагъуэ / жъуагъо, вагъуэбын / жъогъобын, вагъуэгъусэ / жъогъогъус, вагъуэжэр / жъогъочъэр, вагъуэзежэ / жъогъозечъэ, вагъуэзэшибл / жъогъозэшибл, ВАЗЕЛИН, вакIуэ / жъуакIо, вакъалъэ, вакъалэ, вакъэ, вакъэдэтыпIэ / цокъэдэтыпI(э), вакъэжь / цокъэжъ, вакъэЛЪЭБЫIУ / цокъэЛЪЭБЫIУ, вакъэпхъуантэ / цокъэпхъуант(э), вакъэщытIагъэ / цокъэщылъ, вамэ / жъуамэ, ВАРЕНЬЕ, вей, ВЕРСТАТКА, ВЕРТОЛЕТ, ВИЗИТКЭ, ВИЛКА, ВИТАМИН, ВОЛТ, ВТУЛКА, вы / цу, ВЫГОДА, выгу / цуку, вынд / цунды, вындыжь / цундыжъ, вытхъунщI / цуцIэнтхъу, выудз / цууц, выхьын / жъуахьын, вэгъзэгъыншагъэ, вэгъуафIэ / жъогъошIу, вэгъуэ / жъогъу, вэгъуэмазэ, вэкIэ / жъуакIэ, вэн, вэн / жъон, вэн-сэн / жъон-сэн, вэнакIуэ / жъонакIо, вэпс / жъопсы, вэпхъын / жъопхъын, вэрымэ / жъорым(э), вэсэмахуэ / тыгъоснахьып

Г

Г, ГАЗЕТ, ГЕНЕРАЛ, ГЕОПОЛИТИКЭ, ГЕРОИН, гие / гые, гиен / гыен, ГИТАР, ГИТАРИСТ, гоIу, гоIун, гогон / гуэгуэн, гогъэхьан / гуэгъэхьэн, гопэгъу, ГОРМОН, ГОСУДАРСТВЕННЭ, гоутын / гуэудын, гохьэн / гухьэн, гощ(ы) / гуэш, гощбжъэмышх / гуэшбжэмышх, гощджэмышх, гощын, гощын / гуэшын, гощыпхъ(э) / гуэшыпхъэ, гощэн / гуэшэн, ГРАММ, ГРАНАТ, ГРИПП, ГРЫЖА, ГУ, гу / ку, гу гъэувыпIэ, гу дэтыпIэ / кудэтыпI(э), гу ежьапIэ, ГУ ЕТЫНЫГЪЭ, гу зэхэкIыпIэ / кузэхэкIыпI(э), гу их / гуих, гуIагъу / гуIэгъуэ, гуIагъукIэ, гуIакIо / гуIэкIуэ, гуIан, гуIанкIэ, гуIатыпI, гуIукIыпIэ / куIукIыпI(э), гуIумпIэ, гуIэгъуэ, гуIэкIуэ, ГУIЭН, гуадзэ / къуэдзэ, гуакIо / гуакIуэ, гуакIуэ, гуанэ / куамэ, гуао / гуауэ, гуаокIэ, ГУАП(Э), ГУАПЭУ(Э), гуартэ, гуауэ, ГУАХЪУ(Э), гуахьы, гуахьы / ГУРЫХЬ, гуахьын, гуащIафIэ / кIочIашIу, гуащIафIэ / кIочIашIу(э), гуащIафIэныгъэ / кIочIэшIоныгъ(э), гуащIэ, гуащIэ / кIуачIэ, гуащIэ / хафэ, гуащIэ / хафэ ХЪУН, гуащIэ тегъэкIуэдэн, гуащIэгъафIэ, гуащIэгъухасэ / кIочIэгъухасэ, гуащIэдэкI / кIочIэдэкI, гуащIэншагъэ / кIочIэнчъагъ, гуащIэншэ / кIочIэнчъ, гуащIэншэ / кIочIэнчъ(э), гуащIэпыч / кIочIэпыч, гуащIэрыпсэу / кIочIэрыпсэу, гуащIэрыщIэ / кIочIэрышI(э), гуащIэшхуэ / кIочIэшху, гуащIэшхуэныгъэ / кIочIэшхоныгъ(э), ГУАЩЭ, гуащэIэпэ, губампIэ, губгъо / губгъуэ, губгъоджэнч, губгъочэтгын / губгъуэджэдгын, ГУБГЪУ(Э), губгъуэ, губгъуэ бабыщ, губгъуэджэш, губгъуэпхъ, ГУБГЪЭН, губгъэн / зэгуэп, ГУБГЪЭН къысфэмышI / ГУБГЪЭН къысху­мыщI, ГУБГЪЭН къысфэмышI! ГУБГЪЭН къысхуумыщI! ГУБГЪЭНЭУ къысфэмылъэгъу! ГУБГЪЭНу къысхуумылъагъу! Угу къысэмы­гъабгъ! Уигу къызомыгъабгъэ! Къы, ГУБЕРНАТОР, губж / губжь, губжъыгъ(э) / губжьа, губжыгъае, губжыгъашъу / губжьыгъафэ, губжыгъэ / губжьа, губжыгъэягъ(э) / хъыжьагъэ, губжын, губжын / губжьын, губжыпх / губжьыпхэ, губжыпхэныгъ / губжьыпхэныгъэ, губжырагъу, губжь, губжьа, губжьрилэ / губжыпх, губжьыгъэ / губжьа, ГУБЗЫГЪ(Э), ГУБЗЫГЪАГЪ(Э), гува / гужъуагъэ, гувэн, гугъагъэр / гугъар, гугъапIэн / гугъэпIэн, ГУГЪАПЭ, ГУГЪУ, гугъуейхь / къин ихьагъу, гугъуемылI, гугъуемылIын, ГУГЪУЕХ, гугъуехь, ГУГЪЭ, ГУГЪЭЗАГЪ(Э), гугъэкIод / гугъэкIуэд, ГУГЪЭН, ГУГЪЭНЭПЦI, гугъэр / гугъэрэр, гуетыныгъэ, гужан / гучан, гужъ / гужь, гужъ / гужьгъэжь, гужъ фызиI, гужъажъэ / гужьажьэ, гужъгъэжъ / гужьгъэжь, гужъеин, гужъон / гувэн, гужъыен / гужьеин, гужъыр тегъэпшэхэн, гужьгъэжь зиIэ, гужьеин, гужьей, гузавэ, гузавэгъэIу / гузэжъогъэIу, ГУЗАГЪ(Э), гузагъагъэ / гузэгъагъэ, ГУзаф(э) / Гузахуэ, гузехуэ / кузеф, гузыхэщIэ / гузэхашI(э), гузэIыхьэ / гузэIэхь, гузэвэгъууэ / гузэжъогъоу, гузэвэгъуэ, гузэвэгъуэ / гузэжъогъу, гузэвэгъуэ / гузэжъогъу ХЭДЗЭН, гузэвэгъуэкIэ / гузэжъогъукIэ, гузэвэн, гузэгу, ГУЗЭГЪАБГЪ(Э), ГУЗЭГЪАЛЪ(Э), гузэжъогъоу, гузэжъон, гузэжъон / гузэвэн, гузэжъуал, гузэжъуапх, гузэрашI(э) / гузэрыщIэ, ГУЗЭЩЫУ(Э), ГУИМЫКI, гуитIу-шъхьитIу / гуитI-щхьитI, гуитIу-шъхьитIун / гуитI-щхьитIын, ГУИХ, гукIодыгъу / гукIуэдыгъуэ, ГУКIЭ ЗЕТЫН, ГУКIЭ зэгъэшIэн / зэгъэщIэн, гукIэгъу / гущIэгъу, гукIэгъу зыфягъэшIын, гукIэгъу фэмышIын, гукIэгъу фэшIын, гукIэгъунчъ, гукIэгъунчъ(э) / гущIэгъуншэ, гукIэгъунчъагъ / гущIэгъуншагъэ, гукIэгъунчъагъ(э) / гущIэгъуншагъэ, гукIэгъушI / гущIэгъущI, ГУКЪАБЗ(Э), гукъабзагъэ / гукъэбзагъ(э), ГУКЪАН(Э), ГУКЪАНЭ афэшIын / яхуэщIын, ГУКЪАНЭ фэшIын / хуэщIын, ГУКЪАНЭ шIын / щIын, гукъау, гукъау / ГУКЪЕУ(Э), ГУКЪАУ(Э), ГУКЪИПС(Э), гукъыдэж, ГУКЪЫТЕУ(Э), гукъэгъэкIыж / гукъэгъэкIыжь, ГУКЪЭКI, гукъэкIыж / гукъэкIыжь

Д

Д, даIорышIагъ(э) / даIуэрыщIагъэ, даIорэр / даIуэр, даIурыщIагъэ / даIорышIагъ(э), дагон / дагуэн, дагъо / дагъуэ, дагъо / дагъуэ ЗИIЭ, дагъуэ, ДАГЪЫСТАН, ДАГЪЭ, ДАГЪЭ щыфэн / ДАГЪЭ щыхуэн / ТХЪУ щыфэн / ТХЪУ щыхуэн, дагъэкIар / дагъэкIыгъэр, дагъэкIырэр / дагъэкIыр, ДАГЪЭЛЭЧ / дэгъэЛЭЧ, ДАГЪЭрыжьэ / дэгъэрыжъ, дадэ, ДАЗЭ, дазэ / тазэ, дакIо / дакIуэ, ДАКЪИКЪЭ / ТАКЪИКЪ, дамащхьэ / тэмашъхь, дамащхьэгъу / тэмэшъхьагъу, дамащхьэтес / тэмэшъхьэтес, ДАМЫГЪЭ / ТАМЫГЪ(Э), ДАМЫГЪЭ / ТАМЫГЪ(Э) ТЕДЗЭН / тешIэн / тещIэн / тегъэуцон / тегъэувэн, ДАМЫГЪЭщэху / ТАМЫГЪЭшъэф, дамэ / тамэ, дамэ къугуэкIэн, дамэдазэ, дамэпкъэгъу / тэмэпкъэгъу, данагъуэ / дэнагъо, данафэ / дэнашъо, ДАНИЕ, ДАНЭ, данэху / дэнэф, ДАПХЪЭ, Дапщэ? / Тхьапшэ?, ДапщэкIэ? / ТхьапшэкIэ?, дапщэнэрей? / тхьапшэнэрэ?, дапщэрэ? / тхьапшэрэ?, Дапщэщи, дарэ, Дау ущыт? Сыдэу ущыт? Сыд уфэд? Сыт ухуэдэ?, Дау фыщыт(хэ)?, Сыдэу шъу­щыт(ых)?, Сыд шъуфэд(эх)? Сыт фыхуэдэ(хэ)?, дауакIуэ кIуэн, дауакIуэр / дэуакIор, ДАУАПI(Э), дауи, Даурэ? / Таущтэу?, дауэ?, сыдэу­щтэу?, сыд фэдэу?, сыт хуэду?, Дауш, даущыншагъэ, даущыншэ, даущыншэ(уэ), даущыншэн, дауэдапщэ, дауэкIуэн / дэокIон, дафыгъэр / дахуар, дафырэр / дахур, дафэрэр / дэхуэр, дахащэ / дэхащэ, ДАХЭ, дахэIуэпс, дахэIуэрилэ / дэхэIуал, дахэхуэщI Iэзэ, дахэщIэныгъэ / дэхэшIэныгъ, дашар / дащыгъэр, дашыр / дащырэр, ДЕIЭН, дегъэфын / дегъэхун, дежъыун / дежьуун, дей / дэи, дей КЪЭХЪУН / дэи КЪЭХЪУН, ДЕКIУН, ДЕКАН, ДЕКАР, ДЕКЛАРАЦЭ, ДЕКОР, ДЕЛЬФИН, ДЕЛЭ хъугъэ / хъуа, ДЕЛЭ ХЪУН, ДЕЛЭ шIын / ДЕЛЭ щIын, ДЕЛЭЩ, ДЕМОГРАФИЕ, ДЕМОКРАТ, ДЕМОКРАТИЕ, ДЕМОКРАТИЧЕСКЭ, демыгъэштэныгъ / демыгъэщтэныгъэ, деон / деуэн, дефэн / дешъон, дешIэн / дещIэн, ДЖ, джабгъу / ижь, джабэ / чап(э), ДЖАДЭ, джае, джае / джейхьэв, ДЖАН(Э), джанэ кIэщI, джанэ щIагъщIэлъ / джэнэчIэгъчIэлъ, джасэлыжьэ / цэцэлыжъ(э), джасэрыжьэ / цэцэрыжъ(э), джатэ / чатэ, джафэ / джашъо, ДЖАХЬНАМ, ДЖАЦЫ, джей, джейхьэв, джий, джий / чий, ДЖИНС, джормэ / жэрумэ, джормэжъый / жэрумэжьей, джорэ / жор, ДЖУМХЬУРИЕТ, ДЖУРТ, ДЖУРТ / ЖУРТ, джы / иджы, ДЖЫБЭ / ЖЫП, ДЖЫБэрылъ ТЕЛЕФОН, джыдау, джыдэ, джыдэ / обзэгъу, джыдэд / иджыдыдэ, ДЖЫН, джынапцIэ, джынасу / чынасыу, ДЖЫНЫЛЪЭ, ДЖЫНЫПХЪАЛЪ(Э), ДЖЫНЫПХЪЭ, ДЖЫПIЭ, джырый / иджыри, джырэкIэ / иджыркIэ, джыстыу / иджыпсту, ДЖЭГУ, джэгу / жьэгу, ДЖЭГУАКIУ(Э), ДЖЭГУАЛЪ(Э), ДЖЭГУН, джэгупашъхьа / жьэгупащхьэ, ДЖЭГУРЫIУАТ(Э), джэгурыжъ / щIакхъуэмыгъэтэдж, джэгухьаку / жьэгухьэку, джэгъогъоу / жэгъуэгъууэ, джэгъогъу / жагъуэгъу, джэгъогъу / жэгъуэгъу, джэгъогъуныгъ / жэгъуэгъуныгъэ, джэд / чэты, джэданэ / чэтан, джэдгын / чэтгын, джэджьей / чэтжъый, ДЖЭДЗ, джэдлыбжьэ / чэтлыбж, джэду / чэтыу, джэдшыпс / чэтщыпс, ДЖЭДЫГУ, джэдыкIалъэ / кIэнкIалъ(э), джэдыкIэ / кIэнкIэ, джэдыкIэвынш, джэдыкIэкхъуейжьапхъэ / кIэнкIэжъапхъ, джэдэщ / чэтэщ, джэен, джэлэн, джэлэн / ебэджын, джэмышх, джэмышхышху(э), ДЖЭН, джэнджэщ / чэнджэщ, джэнджэщэгъу / чэнджэшэгъу, джэнджэщэн / чэнджэшэн, джэнч, джэнчгын / джэшгын, джэнчжъый / джэршжьей, джэнчкъолэн / джэшкъуэлэн, джэнчлыбжъ / джэшлыбжьэ, джэнчмах(э) / джэшмахэ, джэнчхъурай / джэшхъурей, джэнчщыпс / джэшшыпс, джэнчыдз / джэш идзэ, джэнчыпс / джэшыпс, джэныкъопашъхь(э), джэныкъу / жьэныкъуэ, джэнэкIаку(э) / джанэ кIэщI, ДЖЭНЭТ / ЖЭНЭТ, джэрз / жэз, джэрэзрыжьэ / чэрэзрыжъ, джэхашъу / жыхафэ, джэхэшъомыжъоIуIэн / жыхафэмывэ­IукIанэ, джэхэшъоПХЪЭIУкIэн / жыхафэПХЪЭIУкIанэ, джэш / джэщы, джэшхъурей, ДЗ, дзажэ / цагэ, дзакIо / дзакIуэ, ДЗАКIЭ, дзакъалэ, дзакъэгъуэ / цIэкъэгъу, дзакъэр / цакъэрэр, дзакъэрилэ / цэкъал, дзалэ / цалэ, ДЗАПЭ

Е

Е, е-о-ой / е-у-уей, е-о-ой! / е-уэ-уей!, е-у-уей, еIазэжьын / еIэзэжын, еIазэкIын / еIэзэщIэн, еIазэн / еIэзэн, еIокI / еIуэкI, еIокIын / еIуэкIын, еIон / жеIэн, еIопэн / еIуэпэн, ЕIУЛIЫН, еIункIалъ / еIунщIалъэ, ЕIУСЭН, еIушъэшъэн / еIущэщэн, еIущэщэн, еIуэкIын, еIуэпэн, еIуэтэн / еIотэн, ЕIЭБЫН, ЕIЭЗЭЖ(ь)ЫН, еIэзэщIэн, ЕIЭН, ЕБА(гъ), ебгъуанэ / ябгъуан, ЕБГЪУЗЭКIЫН, ебгъэрыкIон / ебгъэрыкIуэн, ЕБГЪЭРЫКIУ(Э), ебгъэрыон / ебгъэрыуэн, ЕБГЫН, ебжьытхын, ЕБЗ, ЕБЗ ХЭЛЪХЬЭН, ебзытхын / еужъунтхын, ЕБЛЭМЭ, ебэдж, ебэджыгъэр, ебэкъон / ебэкъуэн, ЕБЭНЫН, ЕБЭУ, ЕБЭУН, ЕВРЕЙ, егиин / егыин, егокIон / егуакIуэн, егоон / егуауэн, ЕГУАКIУ(Э), егуакIуэн, егуауэн, ЕГУГЪУ, ЕГУГЪУН, егулIыгъ, егулIын, егупсысар / егупшысыгъэр, егупсысыкIэ / егупшысыкI(э), егупсысын / егупшысын, егупсысыр / егупшысырэр, егупсысэкIын / егупшысэкIын, егуцэфэн, егушIурагъу, егуэун / екуон, егъашIэреуэ, егъэIон / жегъэIэн, егъэIонтIэн / егъэIуэнтIэн, егъэIотэжьын / егъэIуэтэжын, ЕГЪЭIУН, ЕГЪЭIЭТЫН, ЕГЪЭБГЪЭН, егъэбжын / егъэпчъын, ЕГЪЭБЗЫН, егъэбзыщIын / егъэгъэбылъын, ЕГЪЭБЗЭН, ЕГЪЭБЛАГЪ(Э), егъэблагъэ ТХЫЛЪ / егъэблэгъэ ТХЫЛЪ, ЕГЪЭБЛЭГЪА(гъ), ЕГЪЭБЛЭГЪЭН, ЕГЪЭБЭНЫН, ЕГЪЭБЭУН, егъэгумэкIы / егъэгумэщI, егъэгупсысын, егъэгупсысэкIын / егъэгупшысэкIын, егъэгупшысын / егъэгупсысын, егъэгуфIын, егъэгушIун / егъэгуфIын, егъэгъотын / егъэгъуэтын, егъэгъошэн / егъэгъуэщэн, ЕГЪЭГЪУСЭН, егъэгъэIыстхьэн, ЕГЪЭГЪЭБЗЭХЫН, егъэгъэбыдэн / егъэгъэпытэн, егъэгъэбылъын / егъэгъэпщкIун, ЕГЪЭГЪЭЗЭН, егъэгъэкIодын / егъэгъэкIуэдын, егъэгъэкIуэдын / гъэгъэкIодын, ЕГЪЭГЪЭКЪЭБЗЭН, ЕГЪЭГЪЭЛIЭН, ЕГЪЭГЪЭПСКIЫН, егъэгъэстын, ЕГЪЭГЪЭСЫН, егъэгъэтIысхьэн, егъэгъэтIысын, ЕГЪЭГЪЭТIЭПIЫН, ЕГЪЭГЪЭЧЭН, егъэгъэшIэгъон / егъэгъэщIэгъуэн, егъэгъэшIэн / егъэгъэщIэн, ЕГЪЭГЪЭЩЫН, егъэгыкIын / егъэжьыщIын, ЕГЪЭДЖАКIУ(Э), ЕГЪЭДЖЭН, егъэдзэкъэн / егъэцэкъэн, егъэдриин / егъэдырын, егъэдыгъун / егъэтыгъун, ЕГЪЭДЫН, ЕГЪЭДЭIУН, ЕГЪЭДЭН, егъэдэхэшIэн / егъэдэхэщIэн, ЕГЪЭЖЬАПI(Э), егъэжьэжьын / егъэжьэжын, ЕГЪЭЖЬЭН, егъэжьэн / егъэжэн, егъэжэхын, егъэжэхын / егъэчъэхын, егъэза, егъэзыгъ / егъэза, егъэзыгъо / егъэзыгъуэ, егъэзыгъокIэ / егъэзыгъуэкIэ, егъэзыгъуэ, ЕГЪЭЗЫГЪЭ(КIЭ), ЕГЪЭЗЫГЪЭКIЭ, егъэзыгъэу, ЕГЪЭЗЫН, егъэзыфэгъэкIуат / егъэзыхуэгъэкIуа­тэ, егъэзыхауэ / егъэзыхыгъэу, ЕГЪЭЗЫХЫГЪУ(Э), егъэзыхыгъуафэ / егъэзыхыгъуашъу, ЕГЪЭЗЭГЪЫН, егъэкIолIэн / егъэкIуэлIэн, егъэкIотылIэн / егъэкIуэтылIэн, ЕГЪЭКIУН, егъэкIуэлIэн, егъэкIылIэн / егъэщIылIэн, егъэкъудыин / егъэукъуэдиин, ЕГЪЭКЪУЗЫН, ЕГЪЭКЪУТЭН, ЕГЪЭЛIЫН, егъэлеин / егъэлыен, егъэлей / егъэлые, егъэлеяпсалъэ / егъэлыегущыI(э), егъэлъагъун / егъэлъэгъун, ЕГЪЭЛЪАКI(Э), егъэлъытэн, ЕГЪЭЛЪЭН, ЕГЪЭЛЪЭСЫН, егъэлъэшэкIуэн / егъэлъэщэкIон, егъэлъэшэуэн / егъэлъэщэон, ЕГЪЭЛЫДЖЭКIЫН, егъэон / егъэуэн, егъэпIэщIэкIын, ЕГЪЭПКIАКI(Э), егъэпкIын / егъэпщIын, ЕГЪЭПКIЭН, ЕГЪЭПЛЪАКIУ(Э), ЕГЪЭПЛЪЫН, ЕГЪЭПСЭКIЫН, егъэпхъотэн / егъэпхъуэтэн, ЕГЪЭПХЫКI(Э), ЕГЪЭПХЫН, ЕГЪЭПХЭН, егъэпшыныжын / егъэпщыныжьы, егъэпшыныжын / егъэпщыныжьын, егъэпшэн / егъэпщэн, егъэпщынын / егъэпшынын, ЕГЪЭПЭМЫН, егъэсагъ, ЕГЪЭСЫН, ЕГЪЭСЭКIЫН, ЕГЪЭСЭН, егъэтIупщыжьын / егъэутIупщыжын, ЕГЪЭТIЫН, ЕГЪЭТХЫН, егъэтхьакIын / егъэтхьэщIын, егъэтхьалэн / егъэтхьэлэн, егъэтхьэлэн, егъэубыдын, егъэубытын / егъэубыдын, егъэубэрэжын / егъэубэрэжьын, егъэубэтэн, егъэугуэщIын / егъэукIочIын, егъэугъонын / егъэугъуэнын, егъэуджэгъун / егъэужэгъун, егъэужэгъун, ЕГЪЭУКIЫН, егъэукъудыин / егъэукъуэдиин, егъэукъуэдиин, ЕГЪЭУПIЭН, ЕГЪЭУПЛЪЭКIУН, егъэупхъун / щIегъэщэн, егъэухъумэн / егъэхъумэн, егъэушъэн / егъэущэн, егъэушъэфын / егъэущэхун, ЕГЪЭУЩЫГУН

Ж

Ж, жабзэ / жьабзэ, жайгъэIэн / ягъэIон, жакIэ / жьакIэ, ЖАЛЭ, жан, жан / жьан, жан / чаны, жанагъ, ЖАНДАРМЭ, жантI / жьантIэ, жаныгъэ / чаныгъэ, ЖАСЫ, жахъо / жьахъуэ, жахъу(э), жашIо / жьафIэ, жеIэпэн, жегъэIэн, жеигъуэ / чъыегъу, жеин / чъыен, жеиншэ УЗ / чъыенчъэУЗ, жеипIэджанэ / чъыепIэджан, жеипIэунэ / чъыепIэун, жей / чъые, жейджанэ / чъыеджан, жейпэш / чъыепэщ, жейуз / чъыеуз, жиIэу(рэ) / ыIоурэ, ЖИРО, ЖЪ, жъагъ / жьагъэ, жъажъэ, жъажъэ / жьажьэ, жъажъэ(у) / жьажьэ(у), ЖЪАЛЫМ / ЗАЛЫМ, ЖЪАЛЫМЫГЪ(Э) / ЗАЛЫМЫГЪЭ, жъапхъэ / жьапхъалъэ, жъгъырыу / жьгъыру, жъгъэи / жьгъей, жъгъэипI(э) / жьгъеипIэ, ЖЪО / ЖЪУ, жъогъозечъэ / вагъуэ­зежэ, жъогъуае / вэгъуей, жъон-сэн, жъоныгъуакI, жъопсIэшIу / вэпсIэфI, жъунтхэпс / убзытхэпс, жъы / жьы, жъы хъун / жьы хъун, жъыIыгъыпI(э) / жьыIыгъыпIэ, жъыгъэжъ / жьыгъэжь, жъыгъэпсэфыпI(э) / жьыгъэпсэхупIэ, жъыгъэтхъапI(э) / жьыгъэтхъапIэ, жъыгъэун(э) / жьыгъэунэ, жъыдэд / жьыдыдэ, жъыдэдэрэ / ижьдыдэрей, жъызикIас / жьызыфIэфI, жъыкъах(э) / жьыкхъахэ, жъын, жъын / жьын, жъынтыу / жьынду, жъыпсагъэ / жьыпсагъэ, жъыпсэ / жьыпсэ, жъыпсэныгъэ / жьыпсэныгъэ, жъырыпсэу / жьырыпсо, жъырыпсэуныгъэ / жьырыпсэуныгъэ, жъытелъхьэныгъэ / жьытелъхьэны­гъэ, жъыу, жъыукуп / жьыугуп, жъыун, жъыхэр, жъэгъу / жьэгъуэ, жъэгъэУЗ / жьагъэУЗ, жъэжъый / жьэжьей, жъэн / жьэн, жъэрым(э) / жьэрымэ, жыIэдаIуэ, жыIэкIэ, жыIэкIэуней / IокIэунай, жыIэн, жыIэн / Iон, жыбгъэшъаб / жьыбгъэщабэ, жыг / чъыгы, жыгей, жыгмэракIуэ / чъыгмэракIу, жыгъэбыу / жьыгъэву, жыгыщIэ / чъыгыжъый, жыджэр, жыджэрагъ, жыжьагъ(э) / чыжьагъ(э), жыжьэ / чыжьэ, жыжьэмылъагъу / чыжьэмылъэгъу, жыжьэргъэлъагъуэ / чыжьэргъэ­лъагъу, жыжьэрыпсалъэ / чыжьэрыпсалъ, ЖЫЗУМ, жылагъуэ- / чылагъу(э)-, жылапхъэ / чылапхъ, жылэ / кIэ, жылэ / чыл(э), жылэ / чылапхъ, жылэгъу / чылэгъу, жылэЛIЫКIУЭ / чылэЛIЫКIУ(Э), жын, ЖЫП ТЕЛЕФОН, ЖЫПХЪЭ, жыр, жырпхъуантэ / чъырпхъуант, жыхапхъэ / пхъэнкIыпхъ, жыхафэмывэIукIанэ / джэхэшъомыжъоIуIэн, ЖЫХЬЭНЭМ, ЖЫХЬЭРМЭ, ЖЬ, Жьабзэ, жьагъэ, жьажьэу / жъажъэу, жьакIуэ, жьакIэупс / жэкIэупс, жьакIэупсСАБЫН / жэкIэупсСАБЫН, жьамэ / жъамэ, ЖЬАУ(Э), ЖЬАУ(Э) тырегъэдзэн / трегъэдзэн, жьафIэ, жьгъей, жьы, ЖЬЫ зыкIэгъэун / ЖЬЫ зыщIегъэхун, ЖЬЫ ЗЫХЭГЪЭКIЫН, ЖЬЫ кIэтэу / ЖЬЫ щIэтыуэ, ЖЬЫ къэщэн / ЖЬЫ къэшэн, жьыIо / жьыIуэ, жьыIуэ, жьыIыгъыпIэ / жъыIыгъыпI, ЖЬЫБГЪ(Э), жьыгъэбыб, жьыгъэбыу / жьыгъэву, ЖЬЫГЪЭПС, жьыдахащIэ / жьыдэхашI, жьызеикI / жьызэикI, жьызеф / жьызэхуэ, жьызэпео / жьызэпеуэ, ЖЬЫЗЭРЫЛ, жьыкIэт, жьыкIэтыныгъ(э), жьыкIэшъу / жьыщIэф, жьыкорен / хьэжкурий, ЖЬЫН, ЖЬЫНЫП, жьыопс / жьыуэпс, жьыпсэ, жьыпсэныгъэ, жьырыпсо, жьырыф къухь, жьырыфбыб, жьырыху кхъухь, жьытелъхьэныгъэ / жъытелъхьэны­гъэ, жьытескхъухь, жьытескъухь / жьытескхъухь, ЖЬЫТЕСПСЫЕПЫДЖ, жьыуай, жьыф / жьыху, жьыфлъат(э) / жьыхулъатэ, жьыхьажь(э) / хьэжькурий, жьыхьарзэ, жьышъхьал / жьыщхьэл, жьыщIа, жьыщIалъэ, жьыщIын, жьыщIэкхъуныгъэ, жьыщIэн, жьэ, жьэгундэ / гыныплъ, жьэжьей, жьэн, ЖЬЭРЭГЪУ, жьэщыр / чэщыр ЩИХЫН, жэ, жэ / жьэ, жэбза / чъэбзагъэ, жэбзэн / чъэбзэн, жэгъу / жьэгъу, ЖЭГЪУАПI(Э), жэгъул / жьэгъул, жэкIей / чъэкIай, жэкIэупсМАШЫН(Э) / жьакIэупсМАШЫНЭ, жэкIэупсСАБЫН, жэлый / кIэIунэ, жэм / чэмы, жэмачыу, жэмыIан, жэмыкуэ, жэмыхъуэ / чэмахъо, жэмыщIэ, жэн, жэп / чъэп, жэпкъ / жьэпкъ, жэпкъ / щэпкъ, Жэпуэгъуэ / Чъэпыогъу, жэрагъ, жэрыIотэжь / жьэрыIуэтэж, жэрыгъэ / чъэрыгъ(э), ЖЭРЭГЪУ

З

З, за / зыгъэ, ЗАВОДНИК, ЗАГОВОР, загъорэ / зэзэмызэ, задабзэ / зэдабз(э), ЗАДЭ / зандэ, ЗАДЭ / зандэ / дысы, ЗАДЭ(Уэ), ЗАДЭБГЪУ, зае / зей, зайгъэбзэн, зайгъэлъагъун / зягъэлъэгъун, зайгъэлъытэн, зайгъэужэгъун, зайгъэупIэн / зягъэупIэн, зайгъэшэчын / зягъэщэчын, закъо / закъуэ, закъуэ, закъуэхуэщI, ЗАЛ, ЗАЛЪ(Э) / хулъэс, зандэ, зандэ(у), занкIэ / занщIэ, занкIэу / занщIэу(э), занщIабзэ / зэнкIабз, занщIабзэ(уэ) / зэнкIабз(эу), занщIэ / зэнкIы, занщIэ(уэ), зао / зау, зао / зауэ, заорэр / зауэр, запкъэ, запкъэ / захуэ, ЗАУЛ, зауэкIуэлI / зэокIолI, зауэн / зэон, зафэ / захуэ, зафэгъэшIон / захуэгъэфIэн, зафэу / захуэуэ, захуагъэ, захуагъэ / зэфагъэ(э), захуэ, захуэГЪУСЭ / зэфэГЪУС, ЗВОНИТ шIын / ЗВОНИТ щIын, Зегъахь! / Зегъэхь! ЗЫIУЕГЪЭХ! САНЭIУ ИКI!, ЗЕГЪЭБЗЭН, зегъэгъэгумэкIын / зегъэгъэгумэщIын, ЗЕГЪЭГЪЭГУСЭН, зегъэгъэпсэфын / зегъэгъэпсэхун, зегъэгъэпсэхун, ЗЕГЪЭГЪЭПЭН, ЗЕГЪЭЗ(ЫН), ЗЕГЪЭЗЭГЪЫН, зегъэкIон / зегъэкIуэн, ЗЕГЪЭКIУАПI(Э), ЗЕГЪЭКIУН, зегъэкIуэн, зегъэкIылIэн / зегъэщIылIэн, зегъэлъагъун / зегъэлъэгъун, ЗЕГЪЭЛЪЫТЭН, зегъэуджэгъун / зегъэужэгъун, ЗЕГЪЭУЖЬАКIУ(Э), ЗЕГЪЭУЖЬЫН, ЗЕГЪЭУПIЭН, зегъэфэпэн / зегъэхуэпэн, зегъэхъожьын / зегъэхъуэжын, зегъэшIэн / зегъэцIыхун, зегъэшэчын / зегъэщэчын, ЗЕДЗЫН, зежэ / зечъ(э), зежэн / зечъэн, зежэрилэ / зечъал(э), зезгъакIуэ / зезыгъакIу(э), ЗЕЗМЫГЪАП(Э), ЗЕЗМЫГЪЭГЪАП(Э), зеикI / зэикI, зеикIыу, зеиншэ / зыенчъ, зейдэмыгъэ / зиетамыгъ, зекIо / зекIуэ, зекIо / зокIуэр, зекIо куп / зэкIуэ гуп, зекIозечъ(э) / зекIуэзежэ, зекIокIэ-шIыкI / зекIуэкIэ-щIыкIэ, зекIолI / зекIуэлI, зекIон / зекIуэн, зекIоПХЪУАНТ(Э), зекIотхакIу / зекIуэтхакIуэ, ЗЕКIУ(Э), зекIуакI(э) / зекIуэкIэ, зекIуэкIэ-щIыкIэ / зэкIокIэ-шIыкI, зекIуэн, ЗЕМЫГЪЭГЪЭПЭН, земыкIо / земыкIуэ, земыкIошъу / земыкIуэф, зепхъо / зепхъуэ, зепхъон / зепхъуэн, зефакIу / зехуакIуэ, зефэн / зехуэн, зехьалъ / зехьэлъэ, зехьан / зехьэн, зехьэгъошIу / зехьэгъуафIэ, зехьэн, зехьэрагъу, зешакIуэ / зещакIу, зешалъэ / зещалъ(э), зешапIэ / зещапI, зешэ / зещ(э), зешэн / зещэн, зещакI(э) / зешэкIэ, ЗИ, зи нэгу щIэкIа(р) / зынэгу кIэкIыгъ(эр), зи щхьэхуитыж / зышъхьафитыжь, зи щхьэхуитыжныгъэ / зышъхьа­фитыжьныгъ, зигу къэкIар / зыгу къэкIыгъэр, зигу къэкIыжар / зыгу къэкIыжьы­гъэр, зигу къэкIыжьыр / зыгу къэкIыжь­рэр, зигу къэкIыр / зыгу къэкIырэр, зигурат / зыгурат, ЗИГЪУ(Э), ЗИГЪЭIЭН, зигъэгуса / зигъэгусагъ, зигъэнщIыхункIэ, ЗИГЪЭНЭН, зигъэфэнщIыхункIэ / ошъокIыфэ, зигъэшъокIыфэ, ЗИЗАКЪУ(Э), зикI, зипкъ ува, зипкъува / зыпкъыуцугъ, зипсэзихьафыжь / зипсэзихьэхуж, зиунэкIэн / зиунэщIэн, зиусхьан / зиусхьэн, ЗИУСХЬЭН, зищхьэхуитыжныгъэ / зышъхьэфитыжьныгъ, зищыкIагъ / зищыщIагъэ, зоплъыж, ЗРИ, зумысыж(ын) / зыумысыжь(ын), зумысыжын / зыумысыжьын, зунэтI / зыунэтI, зунэтIар / зыунэтIыгъэр, зунэтIыр / зыунэтIырэр, зупсалъэ / зыупсалъ, зупцIэнын / зыупцIэнын, зуубгъун / зыубгъун, зууплъэкIу гуп, зууплъэкIуар / зыуплъэкIугъэр, зууплъэкIур / зыуплъэкIурэр, зуупщIыхьыжын, зууфэбгъун / зыушъомбгъун, зушэс / зыущэс, ЗЫ, зы анэ-адэ къыхэкIа, ЗЫ ХЪУН, ЗЫ шIыжьын / ЗЫ щIыжын, ЗЫ шIын / ЗЫ щIын, ЗЫ(З)ГЪАЛЭ, зыIугъэкIэн / зыIугъэщIэн, зыIудзэн / ЗЫIУРЫДЗЭН, зыIуегъэшIыхьан / зыIуегъэщIыхьэн, ЗЫIУРЫДЗЭН, ЗЫIУРЫЩЫПЭН / зыIущыпэн, зыIуупчIахьыжьын / зыIуупщIыхьы­жын, зыIуупщIыхьыжын / зыIуупчIахьыжьын, зыIушIыхьан / зыIущIыхьэн, зыIушIыхьан / зыIуыщIыхьын, зыIэзыбжьэу зыIэзыбжэу, зыIэкIуэ, зыIэкIэгъэкIын / зыIэщIэгъэкIын, зыIэкIэубытэн / зыIэщIэубыдэн, зыIэпыгъэзын / зыIэщIэгъэхун, ЗЫIЭПЫГЪЭКIЫН, ЗЫIЭТЫН, зыIэщIэгъэхун, зыбгъодэгъэхьан / зыбгъэдыгъэхьэн, зыбгъодэфын / зыбгъэдэхун, зыбжанэ, зыгогъэхьан / зыгуэгъэхьэн, зыгор / зыгуэр, зыгофын / зыгуэхун, зыгу къэкIыжьрэр / зигу къэкIыжьыр, зыгу къэкIыжьыгъэр / зигу къэкIыжар, зыгурыIорэр / зыгурыIуэр, зыгурыIуагъэр / зыгурыIуар, зыгурыIуар, зыгурыгъэIон / зыгурыгъэIуэн, зыгурыгъэфэн / зыгурыгъэхуэн, зыгурылъхьэн / зыгурылъхьан, зыгурыубыдэн, зыгурыубытэн / зыгурыубыдэн, зыгуэшын, зыгъагъ / зыгъэгъ, зыгъадэр / зыгъадэрэр, зыгъал(э) / зылэ, ЗЫГЪАПКIЭ, ЗЫГЪАС(Э), зыгъот / зыгъуэт

И

И, и IэфIыгъэм / иIашIугъэ ЕГЪЭПЛЪЫН, и IэфIыгъэм еплъын, и гугъу егъэщIын, и гугъу щIын, и гущIыIу, и гъунэгъуу / игъунэгъоу, и гъусэ, и гъуэгукIэ / игъогукIэ, и гъуэуэ дэлъагъун, и жагъуэ ХЪУН, и жагъуэ щIын, и жагъуэщ, и закъуэ / изакъу, и зыныкуъэ / ызыныкъу, и кIуэцI / ыкIоцI ИЛЪ(щ) / ИС(щ) / ИТ(щ), и кIэ / ыкIэ, и кIэ НЭГЪЭСЫН / ыкIэ НЭГЪЭСЫН, и кIэм / ыкIэм, и кIэм и кIэжым / ыкIэм ыкIэжьым, И ЛIЫН / ИЛIЫН, и ныкуъэ / ыныкъу, И ПIЭКIЭ, и пащхьэ илъхьэн, и пащхьэ илъхьэн / ипашъхьа илъхьан, и пеж(ыр) / ишъыпкъ(эр), и плъыфэ / иплъышъу, и плъыфэ теуэн, и плъыфэн, и пхъурылъхуэгъу / ипхъорэлъфэгъу, и пщэ, и пщэ / ыпшъ, И ПЭ, и пэ щыхъуэн / ипэ щыхъон, и ужь / ыуж, и ужь ИГЪЭКIЫН / ыуж ИГЪЭКIЫН, и ужь икIын / ыуж икIын, и ужь ИТЫН / ыуж ИТЫН, и ужьрей / ыужрэ, и ухыгъуэм / иухыгъом, и фIагъэ / ишIуагъэ ЗЭГЪЭКIЫН / и фIагъэ / ишIуагъэ КЪЫЗЭГЪЭКIЫН, и фIэщ ХЪУН / ышIошъ ХЪУН, и фIэщ щIын / ГЪЭХЪУН, и фIэщ(у) / ищIошъ(эу), и фызын / ишъузын, и фэ / ышъо ТЕХЫН, и фэ пыхун, и фэ трегъэхын, и цIэ иIуэн, и щIыIу, и щIыIу / ыкIыIу, и щIыIу пщIыкIуз / ыкIыIу пшIыкIузы, и щIыб, и щIыпIэкIэ / ичIыпIэкIэ, и щхьэ, и щхьэ / ышъхь, и щхьэ течауэ / шъхьаихыгъэу, и щхьэгъусэн / ишъхьэгъусэн, и щыщIагъэ / ищыкIагъ, иI / иIэщ, иIашIугъэ / и IэфIыгъэм ЕГЪЭ­ПЛЪЫН, иIашIугъэ еплъын, иIашIугъэ еплъын / и IэфIыгъэм еплъын, ИIУН, иIыстэн, иIэкIуэ, ИIЭН, ибжьа / ыбжъагъ, ИБЗЭН, ИБЛЫС, ИБЭ, ивыкIын / ижъукIын, игу / ыгу ЗЭГЪЭБГЪЭН, игу / ыгу ЩЫГЪЭКIЫН, игу / ыгу ЩЫКIЫН, игу ЕБГЪЭН / ыгу ЕБГЪЭН, игу ЗЫЩЫГЪЭКIЫН / ыгу ЗЫЩЫГЪЭКIЫН, игу къеуащ, игу къихузын, игу пиудын / ыгу пыутын, игу хухэщIын, игу хэгъэщIын, игу хэщIын, игугъу егъэшIын, игугъу шIын, игъорыгъоу, игъорышI(эу) / игъуэрыщIэ(уэ), игъоу дэлъэгъун, игъу / игъуэщ, ИГЪУ(э), игъуадж / игуэджэ, игъуадж / игъуэджэ, игъуадж(э) / игъуэджэ, игъус(э) / и гъусэ, ИГЪУСЭН, ИГЪУСЭНЫГЪ(Э), игъэIыстэн, игъэIэпхъукI(ын) / игъэкощыкI(ын), игъэгумэщIын / ыгъэгумэкIын, игъэжалъэ / игъэхъуалъ(э), игъэжын / игъэчъын, игъэжыхьын / игъэчъыхьэн, ИГЪЭКI(ЫН), игъэкIотыгъэу / игъэкIуэтауэ, игъэкIуэтауэ, игъэкIыжын / игъэкIыжьын, ИГЪЭКIЫН, игъэкощыкIын / игъэIэпхъукIын, игъэкъужьын / игъэкъужын, ИГЪЭКЪУН, ИГЪЭЛЪЭДАЛЪ(Э), ИГЪЭЛЪЭДЭН, ИГЪЭЛЪЭТЫН, игъэпкIэн / игъэпщIэн, ИГЪЭПЭН, игъэтIысхьэн, игъэхъон / игъэхъуэн, игъэхъуэн, игъэхьан / игъэхьэн, идащ / ыдагъ, иджагъо хъун / и жагъуэ хъун, иджагъо шIын, иджагъу, идзыжын / идзыжьын, ИДЗЫН, ИДЗЭН, ИДЭН, ИЕРАРХИЯ, ижърэ лъэхъан / лъэхъэнэжь, ижъуахьын, ижъухьан / ивыхьын, ижын / ичъын, ижыпсту / джыстыу, ижь, ижьа / ыжъагъ, ИЗ, ИЗ хъугъэ / ИЗ хъуа, ИЗ ХЪУН (ИЗ МЭХЪУ), ИЗ шIын / щIын, ИЗАКЪУ(Э), ИЗРЫТЭДЖ, изыбгъу / и щыбгъу, ИЗЫБЗЭ, ИЗЫГЪЭКЪУ, ИЗЫМЫТЭКЪУХЬ, ИЗЫН / ихун, ИЗЫН ЕТЫН, ИЗЫН къыIыхын / къеIихын, изыпхъыхьэ-изытэкъу, ИЗЫТЭКЪУХЬ, изыудар / изыутыгъэр, изыупкI / изыупщI, икIа, ИКIАЛЪ(э), икIауэ / икIыгъ(эу), икIи / ыкIи, икIодахьын / икIуэдыхьын, икIодыкIын / икIуэдыкIын, икIодыхьан, икIотыжьын / икIуэтыжын, икIутын, икIутын / итэкъун, икIутэн, икIыгъ / икIа, икIыжын, икIыжьын / икIыжын, ИКIЫКIЫН, икIыкIын / ищIыкIын, ИКIЫН, ИКIЫПI(Э), ИКIЭН, икIэсащ, икIэсэн / ищIасэн, икон / икуэн, ику, ику иту, икъоу / икъууэ, икъоу / ирикъуу, ИКЪУ, ИКЪУГЪ(э), икъугъафэ / икъугъашъу, икъунэу / ирикъуну, ИКЪУХЬА(гъ), икъухьын / итэкъухьан, ИЛЪ шIэжьын / щIэжын, ИЛЪ-ИПКI, илъхьан / илъхьэн, ИЛЪХЬЭН, ИЛЪЫГЪУ(Э), ИЛЪЫН, ИЛЪЭДЭН, ИЛЪЭС, ИЛЪЭСЫГЪУ(Э), ИЛЪЭСЫКIЭМАЗ(Э), ИЛЪЭТЫН, ИЛЪЭТЭН, илъэуж фын / и лъэужь хун, илъэфыхьын / илъэшъухьан, ИМПЕРЯЛИЗМЭ, имыщIэххэу / ымышIахэу

Й

Й, ЙОД, йофыгъуэ / ешъугъо / ешъухъуагъо

К

К, КI, кIабз(э) / щIэбзэ, кIаблэ, кIагъэ / щIагъэ, КIАД(Э), кIакIо / щIакIуэ, кIако, кIалэ / щIалэ, КIАНЭ, кIанэ / шIанэ, КIАПСЭ, кIапсэжьей / кIэпсэжъый, кIапсэрыпсалъэ / кIэпсэрыпсалъ, КIАПЭ, КIАРЦ, кIас / щIасэ, КIАС(Э), кIас(э) / щIасэ, КIАСЭУ, КIАХ(Э), кIахьы, кIашъу, кIашъун / щIафын, кIащхъэ, кIегъэгъэнэн / щIегъэгъэнэн, кIегъэдзыжьын / щегъэнэжын, кIегъэтхъун / щIэгъэпхъуэн, кIегъэфын / щIегъэхун, кIижъун / щIивын, кIиин / кIыин, КIО-КIУ, кIогъу / кIуэгъуэ, кIодыгъэ / кIуэда, кIодын / кIуэдын, кIодыпIэ / кIуэдыпIэ, кIодыщагъэ / кIуэдыща, кIожьыгъу / кIуэжыгъуэ, кIокъэс / кIуэхукIэ, кIон / кIуэн, кIосагъэ / ункIыфIа, кIосэн, кIосэн / ункIыфIын, кIотэн / кIуэтэн, кIоц-шъоцI / кIуэц-фэцI, кIоцI / кIуэцI, кIоцIрылъ / кIуэцIрылъ, кIоцIыпкIэн / кIуэцIыпкIэн, кIоцIырыплъэIаз / кIуэцырыплъэIэзэ, кIоцIырыплъэх / кIуэцырыплъэх, кIочIадж, кIочIэгъашIу / гуащIэгъафIэ, кIочIэрыпсэу / гуащIэрыпсоу, кIочIэфэгъашIу / гуащIэхуэгъафIэ, кIуачIэ тегъэкIодэн / гуащIэ тегъэкIуэдэн, кIугъо, кIуркIунау / кукумау, кIухьэкIыхьэ / кIухьэщIыхьэ, кIухьэщIыхьэ, кIуэдыпа / кIодыпагъэ, кIуэжын / кIожьын, кIуэн, кIуэсэн, кIуэхукIэ, кIуэхункIэ, КIЫ, кIы / щIы II, кIыIу / щIыIу, кIыIузэрыдз(э), кIыIун / щIыIунэ, кIыб / щIыб, кIыб / щIыбагъ, кIыбыпчъ / щIыбыбжэ, кIыгур(э), кIыгъун / щIыгъун, кIыгъэгъун / щIигъун, кIылын / лыджын, кIым-сым(эу), кIым-сымныгъ, кIымэфап(э) / щIымахуэпэ, кIымэфэгу / щIымахуэку, кIымэфэгумаз / щIымахуэкумазэ, кIымэфэкIэ МАЗ(Э), кIымэфэпэмаз / щIымахуэпэмазэ, кIымэфэщыл / щIымахуэшылэ, КIЫН, КIЫПХЪ(Э), КIЫПХЪЭ, КIЫПХЪЭ къыптырагъэон / КIЫПХЪЭ къып­трагъэуэн, КIЫПХЪЭ къыптырадзэн / КIЫПХЪЭ къыптрадзэн, КIЫПХЪЭ ТЕДЗЭН / тегъэон / тегъэуэн / тегъэуцон / тегъэувэн, кIыр / кIыры, КIЫРГЪЫН, кIысыжь, КIЫСЭН, кIытэн / щIытэн, кIыфI / шIункI, кIыфIыбзэ / шIункIыбз, кIыфы / щIыху, КIЫХЬ(э), КIЫХЬ(Э) ХЪУН, кIыхьабгъу / кIыхьыбгъу, КIЫХЬАГЪ / кIыхьыгъэ, КIЫХЬАГЪ(э), кIыхьалыхьа шIын, кIыхьлIыхь щIын, кIыхьлIыхьу / кIыхьэлыхьэу, кIышъо / щIыфэ, кIышъолъэкI / щIыфэлъэкI, кIышъолъэкI / щIыфэлъэщI, кIышъу / щIыфэ, КIЫЩ, кIыщ Iан / кIыщ Iэнэ, КIЫЩПХЪЭХ, КIЫЩРЫПСЭУ, кIыщтэн, кIэ / щIэ, КIЭ егъэгъотын / егъэгъуэтын, кIэIуп(э) / Iуж, кIэIупхъуэ / кIэIухъу, кIэблэ / щIэблэ, кIэгъожьал / щIегъуэжрилэ, кIэгъожьыгъ / щIегъуэжа, кIэгъожьын / щIегъуэжын, кIэгъэгъожьын / щIегъэгъуэжын, кIэгъэгъутхьажьын / щIэгъэгъутхьэжын, кIэгъэжъун / щIэгъэвын, кIэгъэжъуныгъ / щIэгъэвныгъэ, кIэгъэзын / щIэгъэзын, кIэгъэзын / щIэгъэхун, кIэгъэкIошын / щIэгъэкIуэщын, кIэгъэкIын, кIэгъэкIын / щIэгъэкIын, кIэгъэкъон / щIэгъэкъуэн, кIэгъэлъэIун / щIэгъэлъэIун, кIэгъэлыджэн / щIэгъэлыджэн, кIэгъэнэн / щIэгъэнэн, кIэгъэпщын / щIэгъэпщын, кIэгъэпыталъ / щIэгъэбыдалъэ, кIэгъэпытыхьэн / щIэгъэбыдыхьын, кIэгъэпытэн / щIэгъэбыдэн, кIэгъэупчIэн / щIэгъэупщIэн, кIэдадз / кIэдэдзэ, кIэдекIу / щIэдекIу, кIэдекIун / щIэдекIун, кIэджыкIын / щIэджыкIын, кIэдзапI / щIэдзапIэ, кIэдзапIэрэ / пэщIэдзэрей, кIэдзыжьыгъ / хыфIэдзэжьа, кIэдзыжьын / щынэжын, кIэдзэн / щIэдзэн, кIэжъун / щIэвын, кIэзгъэлъэIу / щIэзыгъэлъэIу, кIэзгъэлъэIу(рэр) / щIэзгъэлъэIу(р), кIэзгъэлъэIугъэр / щIэзгъэлъэIуар, кIэзгъэтхэжьрэр / щIэзгъэтхэжыр, кIэзгъэтхэжьыгъэр / щIэзгъэтхэжар, кIэзгъэупчIэрэр / щIэзгъэупщIэр, КIЭЗЕТ, кIэзыгъэст / щIэзыгъэст, кIэзыгъэупчIагъэр / щIэзгъэупщIар, кIэзыдегъэкIун / щIэзыдегъэкIун, кIэзызын / кIэзэзын, кIэзын / щIэзын, кIэи, кIэкIо кIапэ зэдытеуцо(н) / щIакIуэ кIапэ зэдытеувэ(н), кIэкIы / кIэщI, кIэкIыжьын / щIэкIыжьын, кIэкIэн / щIэкIэн, кIэкIэу къиIотыкIыжьын, кIэлагъэ / щIалагъэ, кIэлъхьэ-кIэхылъ(э) / щIэлъхьэ-щIэхылъэ, КIЭЛЪЫГЪЫН, КIЭЛЪЫГЪЭПЛЪЫН, кIэлъыкIон / кIэлъыкIуэн, кIэлъыкIоу / кIэлъыкIуэуэ, кIэлъыкIуэн, КIЭЛЪЫПЛЪЫН, кIэлъыпыту / кIэлъыпытэу, кIэлъырыгъэпкIагъ(эу) / кIэлъыгъэпщIа(уэ), кIэлъырыгъэпкIэн / кIэлъырыгъэпщIэн, кIэлъырыхьан, КIЭЛЪЫСЫН, кIэлъэIу / щIэлъэIу, кIэлъэIу(рэр) / щIэлъэIу(р), кIэлъэIугъэр / щIэлъэIуар, кIэлъэIун / щIэлъэIун, кIэлъэIутхылъ / щIэлъэIутхылъ, кIэлъэдэн / щIэлъэдэн, кIэлъэшъужьын / щIэлъэфыжын, кIэлыджэн / щIэлыджэн, кIэлэ къэзмыщ(э) / щIалэ къэзмышэ, кIэлэ-гъуал / щIалэ-гъуалэ, кIэлэгъу / щIалэгъуэ, кIэлэгъуал(э) / щIалэгъуалэ, кIэлэегъадж / щIалэегъаджэ, кIэлэеджакIу / щIалэеджакIуэ, кIэлэлын / щIэлэлын, кIэлэпIу, кIэлэпIу / щIалэпI

Л

Л, ЛI, лIа / лIагъэ, лIакIэ / лIэкIэ, лIакъо / лIакъуэ, ЛIАКЪУ(Э), лIакъуэжыг / лIэкъочъыг, лIакъуэцIэ / лIэкъуацIэ, ЛIАПIЭ, ЛIЫ, ЛIЫ гъэсагъ / гъэса, ЛIЫ дэкIон / дэкIуэн, ЛIЫ ПСЫГЪУ(Э), ЛIЫ-шъуз ЗЭКIУАЛI(Э), ЛIЫБЛАНЭ / лIэблан, ЛIЫГУПС(Э), ЛIЫГЪУАБЭ, ЛIЫГЪЭ, ЛIЫГЪЭ шIын / щIын, ЛIЫГЪЭКIЭ, лIыгъэнчъ(э) / лIыгъэншэ, лIыжь / лIыжъы, лIыкIо, лIыкIо / лIыкIуэ, лIыкIо куп / лIыкIуэ гуп, лIыкIошъхьаIэ / лIыкIуэнэхъыщхьэ, лIыкIуэ, ЛIЫН, ЛIЫНЫБЖЬ, ЛIЫУКI, лIыхъужъ / лIыхъужь, лIышIэ / лIыщIэ, ЛIЫшъхь(а) / лIыщхьэ, ЛIЫшъхьэ / ЛIЫщхьэ, ЛIЫщIэ, лIэблан, лIэблан / ЛIЫБЛАН(Э), ЛIЭГЪУ(э), лIэжыгъуэ / лIэжьыгъу, лIэжыхукIэ / олIэжьыфэкIэ, ЛIЭН, ЛIЭН-КЪЭНЭН Iоф / Iуэху, лIэуж / лIэужь, лIэужтелъхь / лIэужьтелъхьэ, лIэужхэкI(эу) / лIэужьхэкI(ыуэ), лIэужхэкI(эу) / лIэужьхэкI(эу), лIэужшIэныгъ / лIэужьщIэныгъэ, лIэужыгъу / лIэужьыгъуэ, лIэужь, лIэужьтепщэ, лIэшIэгъу / лIэщIыгъуэ, лIэшIэгъу / лIэщIэгъу, лIэщIыгъуэ, лагъэ, ЛАЖЬ(Э), ЛАЖЬЭ ТЕЛЪХЬЭН, лажьэншэ / лэжьэнчъ, лажьэшхуэ, ЛАЗ, ЛАК, лакIо / лакIуэ, лакIуэ, лалэ / ланлэ, лалэн, ЛАТУК, леех / лыех, лей / лые, лей / лые / БЭ / куэд, лейгъэкIуэд, ЛЕЙКОЦИТ, леймыгъэкIуэд / лыемыгъэкIод, ЛИКОР, ЛИМОН, ЛИЦЕНЗИЯ, ЛИЧНОСТЬ, ЛОМ(Э), ЛЪ, лъабжъ(э) / лъабжьэ, лъабжъэ / лъабжьэ, лъабжьэитIэ / лъэбжъэитIэ, ЛЪАБЖЬЭР ИГЪЭНЭН, лъабжэ(у) / лъхабжьэуэ, лъагагъэ, лъагагъэ / лъэгагъ(э), лъагапIэ / лъэгапIэ, лъагъо / лъагъуэ, лъагъо тешIэн, лъагъугъуафIэ / лъэгъугъуашIо, лъагъунлъагъу / лъэгъунфакIу, ЛЪАГЪУНЫГЪ(Э), ЛЪАГЪУНЫГЪЭМ хэфэн / хэхуэн, лъагъуныгъэшхуэ / лъэгъуныгъэ­шху(э), лъагъуэ, лъагъуэ тещIэн, лъагъуэтех / лъэгъотех, лъагъэр / лъар, ЛЪАГЭ, лъакIо / лъакIуэ, лъакIэ / лъэкIэ, лъакъо / лъакъуэ, лъапIагъэ / лъэпIагъ(э), лъапIалъэ / лъэпIалъ, лъапIащэ / лъэпIащэ, ЛЪАПIЭ, лъапIэхэкI / лъэпIэхэкI, ЛЪАПС(Э), лъапсеич / лъэпсэич, ЛЪАПСЭ, лъапсэих / лъэпсэих, ЛЪАПСЭР, лъапсэрыщI / лъэпсэрышI, ЛЪАПСЭу(э), ЛЪАПЦIЭУ, лъапщэхъу, лъапэрисэ, лъапэрисэ / лъэпэрыс, лъапэрыфэ / лъэпэрышъу, лъапэщIэсэ / лъэпэкIас, ЛЪАТЭ, ЛЪАТЭ ХЭЛЪХЬЭН, ЛЪАХЪ(Э), лъахъц, лъахъш, лъахъшэ / лъхъанчэ, ЛЪАХЭ, ЛЪАХЭфэшI(эу) / хуэщI(ыу), лъачIэ / лъащIэ, лъашIэ / лъащIэ, лъашэ / лъащэ, лъащхьэвакъэ / лъэшъхьэцуакъ, лъеиуд / лъэиут, лъейвакъэ, лъейзадэ, лъогъуазэ / лъэгъуазэ, лъфалъ / лъхуалъэ, лъфалъэ / лъхуалъэ, лъфащ(э), лъфыгъэ / лъхугъэ, лъфэкIыжьыгъу / лъхуэщIыжыгъуэ, лъфэкIыжьын / лъхуэщIыжын, лъфэкъужьыгъу / лъхуэкъужыгъуэ, лъфэкъужьын / лъхуэкъужын, лъфэн / лъхуэн, лъфэны, лъфэщ / лъхуэщ, лъхуадэ, лъхуэн, лъхъонч / лъахъш, ЛЪЫ, ЛЪЫ КЪИКIЫН, ЛЪЫIЭСЫН, ЛЪЫ­ХЪУ(Э), лъыгъажэ / лъыгъачъ(э), ЛЪЫГЪЫН, ЛЪЫГЪЭIЭСЫН / НЭГЪЭСЫН, лъыгъэкIотэн / лъыгъэкIуэтэн, ЛЪЫГЪЭСрыл / ЛЪЫГЪЭСрилэ, ЛЪЫГЪЭХЪУАКIУ(Э), ЛЪЫГЪЭХЪУКI(Э), ЛЪЫГЪЭХЪУН, лъыдэуай / лъыдэуей, ЛЪЫЗГЪЭХЪУ, лъыкIотэн / лъыкIуэтэн, лъыкIэшъу / лъыщIэф, лъыкуон / лъыгуэун, ЛЪЫН, лъынтф / лъынтхуэ, лъыох / лъыуэх, ЛЪЫПЛЪЭН, лъыпыту / лъыпытэу, ЛЪЫТЭ, лъытэгъошIу / лъытэгъуафIэ, лъытэгъуай / лъытэгъуей, лъытэгъуафIэ, лъытэгъуей, ЛЪЫТЭН, ЛЪЫТЭНЫГЪ(Э), лъытэныгъэ / щIыхь / шъхьэкIэфагъэ ЗИIЭ, ~зыфытиIэ / ~зыхудиIэ, ~зыфашIырэ / ~зыхуащI, ~зыфэтшIырэ / ~зыхуэтщI, ЛЪЫТЭНЫГЪЭ ЗИIЭ / ~ зыфашI / ~ зыхуащI~ зыфэсшI(ырэ) / ~ зыхуэсщI, ЛЪЫТЭНЫГЪЭ къыфягъэшIын / къыхуайгъэщIын, ЛЪЫТЭНЫГЪЭ фягъэшIын / ЛЪЫТЭНЫГЪЭ хуайгъэщIын, шъхьэкIафэ фягъэшIын / щIыхь хуайгъэщIын, ЛЪЫУ(Э), лъыуай / лъыуей, лъыхъожьын, лъыхъон / лъыхъуэн, лъыхъу / кIэупчIакIу, лъыхъуакIо(р) / лъыхъуакIуэ(р), лъыхъуакIэ / лъыхъуэкIэ, лъыхъуар / лъыхъугъэр, ЛЪЫХЪУКI(Э), ЛЪЫХЪУН, ЛЪЫХЪУР(эр), лъыхъуэн, лъышIэжь / лъыщIэж, ЛЪЭ, лъэIокIон / лъэIуакIуэн, лъэIон / лъэIуэн, ЛЪЭIУАКIУ(Э), ЛЪЭIУТХЫЛЪ, лъэIуэн

М

М, МАЖЬЭ, мазагъуэ, мазагъуэ / мэзагъо, мазагъуэнэху / мэзэгъонэф, мазапщIэ, МАЗЭ, мазэ лэжьапщIэ, мазэ ПIАЛЪЭКIЭ / мэзэ ПIАЛЪЭКIЭ, мазэгъуэ, мазэгъуэ / мэзагъо, мазэгъуэтхылъ, мазэиз, МАЗЭКIЭ, мазэталъэ / мэзэталъ(э), МАЗЭхъуанэ / мэзэхъуан(э), мазэхэ / мэзахэ, МАИСТ / МЕСТ, МАИСЭ, макIэ / мащIэ, макIэ(у) / мащIэ(уэ), МАКЕТ, МАКЪ(э), МАКЪ(э) чIэтэу / МАКЪ(э) щIэту, макъанэ, макъгуэш / мэкъэгощ, макъгъэлъэщ / мэкъэгъэлъэш, макъзешэ / мэкъэзещ, макъзэрашэ / мэкъэзэращ, макъкIэ / макъэкIэ, макъТХЭПКЪЫЛЪЭ / мэкъэТХЭ­ПКЪЫЛЪ, макъыншагъэ / мэкъэнчъагъ, макъыншэ / мэкъэнчъ, макъыншэ(уэ) / мэкъэнчъ(эу), макъыхь / мэкъахь, макъышхуэкIэ / мэкъэ IэтыгъэкIэ, макъыщтэ / мэкъэшталъ, малъхъо / малъхъэ, малъхъэ, малъхъэгъу / мэлъхъогъу, малъхъэдис / мыхъулдыз, мамрыс, мамыс, МАНДАЛИН, МАНЕКЕН, МАНЖЕТА, МАНОМЕТР, МАПЭ, мардж / маржэ, МАРДЭ, маркIо / мэракIуэ, марко / маркуэ, мары, мастанэ / мэстан(э), МАСТЭ, МАСТЭ ЗЫХЕГЪЭЛЪХЬЭН / МАСТЭ зэгъэон / МАСТЭ зэгъэуэн, МАСТЭ ХЕГЪЭЛЪХЬЭН / МАСТЭ егъэон / МАСТЭ егъэуэн, МАСТЭ ХЭЛЪХЬЭН, мастэ-Iуданэ / мэстэ-Iудан(э), мастэхэIу / мэстэхэIу, мастэхэлъхьэлъэ / мэстэхэлъхьалъ, МАСТЭшхуэ / мэстэшху, МАТ(Э), МАТЕМАТИКЭ, МАТХЪЭ, матэжьажьэ, матэидзэ / мэтэидз(э), матэкхъуей / мэтэкъуай, матэрыдзакIуэ, матэрыдзэ / мэтэрыдз(э), матэрыдзэ ДЖЭГУАКIУ(Э) / мэтэрыдзэ ДЖЭГУАКIУ(Э), матэрыдзэ ещIакIуэ, мафIэ / машIо, мафIэ ищIэн, мафIэ щIэнэн, мафIэбзий / мэшIобзий, мафIэгу / мэшIоку, мафIэгу / мэшIоку ЕЖЬАПI(Э), мафIэгу гъуэгу / мэшIоку гъогу, мафIэгу увыIэпIэ / мэшIоку уцупI, мафIэгу УНЭ / мэшIоку УНЭ, мафIэгузехуэ, мафIэгъэункIыфI / мэшIогъэкIуас, мафIэлыгъэ, мафIэплъ / мэшIоплъ, мафIэплъ къыщIыхьэн / машIо къычIэхьэн, мафIэсгъэункIыфI / мэшIосгъэкIуас, мафэ / махуэ, мафэхэр / махуэхэр, махуапщIэ / мэфапкIэ, махуитIым ЗЭ / мэфитIум ЗЭ, махуэ лэжьапщIэ / мэфэлэжьапкI(э), махуэбж, махуэгъулIыщIэ / мэфэгъулIышI(э), махуэгъутхылъэ / мэфэгъутхылъэ, махуэгъуэ / мэфэгъу, махуэлIыщIэ / мэфэлIышI(э), махуэлэжьапщIэ / мэфэлэжьапкI, махуэпщIэ / мэфапкIэ, махуэрыгъуаз / мэфэрыгъуаз(э), МахуэфI апщий! / МэфэшIу апщ!, махуэщхуэ / мэфэшху, МАХЪ(Э), МАХЪШЭ, махъшэбзу, махъшэц, МАХЭ, МАЦI(Э), машIо кIэнэн, машIо шIын, МАШЫН(Э), МАШЫНЭ гъэуцупI(э) / МАШЫНЭ гъэувыпIэ, машынэ ежьапIэ / машынэежапI(э), МАШЫНЭIУКIЫПI(Э), МАШЫНэгъэуцупI(э) / МАШЫНэгъэувыпIэ, машынэежапI(э), машынэежьапI(э), машынэкхъухь / машынэкъухь, машэ / мащэ, мащIагъуэ / мэкIагъо, мащIапIэ / мэкIапIэ, мащIапIэуэ / мэкIапIэу, мащIэ(уэ), мащIэгъуэ(уэ) / мэкIагъо(у), мащIэщтэ(уэ) / мэкIаштэ(эу), мащей / мэшай, мей, МЕЛУАН, миигъуэж / мыигуожь, МИКРОБ, МИКРОФОН, МИЛЛИАРД, МИЛЛИМЕТР, МИН, МИН пчъагъэу / МИН бжыгъэу, минитI / минитIу, МИНЭ, мис, МОДЕРН, МОЛОКАН, МОР(ы), МОРФИН, МОРЭ шIуцIашъу / фIыцIафэ, МОТОР, МОТОРИН, моторыжэ / моторычъэ, моуэ, МОХЭР, мощтэу, МУЗЕЙ, МУСЛЪИМЭН, муслъымэныгъэ(р) / быслъымэ­ныгъ(эр), муух / мыух, МЫ-, мыIомышI / мыIуэмыщIэ, мыIупкI / мыIупщI, мыIупщI, МЫIЭРЫС(Э), мыIэрысей / мыIэрысэй, МЫIЭРЫСЭ хат(э) / хадэ, мыбдеж, мывэ / мыжъо, мывэ дищIэн / мыжъо дишIэн, мывэ ирищIэн / мыжъо ришIэн, мывэIукIанэ, мывэбг / мыжъобг, мывэбыдэ / мыжъопыт, мывэгъзэгъ, мывэджафэ / мыжъоджашъу, мывэдз, мывэжь / мыжъожъ, мывэсын / мыжъосын, мывэупс / мыжъоупс, мывэупсэ / мыжъоупсэ, мывэупцIэ / мыжъолъ / ДЭДЗЭН, мыгощ / мыгуэш, мыгузэвэх / мыгузэжъох, мыгумэкIыжьы / мыгумэщIыж ХЪУН, мыгупсэф / мыгупсэху, МЫГЪАС(Э), МЫГЪАСЭ, мыгъо / мыгъуэ, мыгъотыныгъ(э) / мыгъуэтныгъэ, мыгъэлъфэшъуныгъ / мыгъэлъхуэфныгъэ, мыгъэнэфагъэ, мыгъэпэжын / мыгъэшъыпкъэн, мыгъэткIуфныгъэ / мыгъэткIушъуныгъ, мыгъэткIушъуныгъ / мыгъэткIуфны­гъэ, мыгъэшъхьапэ(н) / мыгъэщхьэпэ(н), мыджыр, МЫДЖЭМЫПЦI(Э), МЫДЭ, МЫДЭ(Н), мыдэмыштагъ(э) / мыдэмыщтагъэ, мыдэмыштэныгъ(э) / мыдэмыщтэны­гъэ, МЫДЭМЫЩТ(Э), мыдэмыщтэныгъэ / мыдэмыштэныгъ(э), МЫДЭН, мые / мей, мыжеиф УЗ / мычъыешъуУЗ

Н

Н, наIо(у) / наIуэ(уэ), наIуэ, наIуэуэ, НАБГЪЭ, набдзэ / напцэ, нагъо / нагъуэ, нагъыщэ / нэгъыш(э), нагъыщэ тещIэн, нагъыщэуней / нэгъышэунай, надэ / нэд, нае / ней, НАЗЭ, НАЛМЭС, НАЛОГ, нану / нэнау, нану быдзафэ / нэнау быдзашъу, нану хадэ, нанугъасэ / наныугъас, нанугъэсакIуэ / наныугъэсакIу, нанупэс / наныупэс, нанушхын / нэнаушхын, наныу / нану, нанэ, НАП(Э), напIэ зэтелъхьэгъуэ / нэпIэ зэтелъ­хьагъу, напIэгъубж / нэпIэгъупчъ, напIэгъуэ / нэпIэгъу, напIэзыпIэ / нэпIэдзыпI(э), НАПЭ, напэIэлъэщI, напэIэлъэщI / нэIаплъэкI, напэкIуэцI / нэкIубгъу, напэншагъэ / нэпэнчъагъ(э), напэншэ / нэпэшчъ, напэтеплъэ, напэтех / нэпэтех, нартыф / нартыху, нартыф ДАГЪ(Э) / нартыху ДАГЪ(Э), нартыф хьаджыгъ, нартыху ДАГЪЭ / нартыф ДАГЪЭ, нартыху хьэжыгъэ, НАРЭ, НАСЫП, НАСЫП / НЭСЫП, НАТIЭ, натIэтх / нэтIэтх, натIэху / нэтIэф, натрыф, нафэ / нахуэ, нафэ(у) / нахуэ(уэ), нафэу / нахуэуэ, нахуабзэуэ / нэфабзэу, нахуалъэ / нэфалъ, нахуапIэуэ / нэфапIэу, нахуэ, нахуэрыIуэ, нахьпас(эр) / нэхъпасэ(р), нахьы шъхьаI, нахьыбапI(э) / нэхъыбапIэ, нахьыбапIэ(у) / нэхъыбапIэ(уэ), нахьыбэдэд(эу) / нэхъыбэдыдэ(уэ), нахьыжъ / нэхъыжь, нахьыжъ(ыр) / нэхъыжь(ыр), нахьыпэ(р) / нэхъыпэ(р), НАХЭ, НАЦИЕ, НАЦИСТ, наш(э) / нащэ, нашхъо / нащхъуэ, нашъхьэ фэшIын / нащхьэ хуэщIын, нашэ / нащэ, нашэIушэ / нэщэIущ(э), нащэ, нащэбэгу / нэшэбэгу, нащэпсыбэ / нэшэпсышъу, неиут / нэиут, нейрыплъэ / нэерыплъ, неп(э) / нобэ, неущ, неущ пчэдыжь, неущмыкI / пщэдеймыщкIэ, НОТАРИУС, ны-ты (янэ-ят) / анэ-адэ, ныбажэ / ныбачъ(э), ныбапхъ(э) / ныбашхъу(э), ныбац / ныбэрицIэ, ныбгъо кIаку, НЫБГЪУ(Э), ныбджэгъу / ныбжьэгъу, НЫБЖЬ, ныбжьыкI / ныбжьыщIэ, ныбжьыкIэгъу, НЫБЖЬЫКЪУ, НЫБЖЬЫКЪУ ТЫРЕГЪЭДЗЭН, НЫБЖЬЭГЪУ, НЫБЭ, ныбэбыдагъэ / ныбэпытагъ(э), ныбэбыдэ, ныбэбыдэныгъэ / ныбэпытэныгъ(э), НЫБЭИЗ, ныбэнэкI / ныбэнэщI, ныбэнэкIыгъ(э) / ныбэнэщIыгъэ, ныбэнэщI, НЫБЭПХ, ныбэпыт / ныбэбыдэ, НЫБЭХЪУ, НЫДЖ(Э), НЫДЖ(Э) / ныджы, ныкуъэ / ныкъо, ныкъо / ныкъуэ, ныкъокъуал(э) / ныкъуэкъуалэ, ныкъолIы / ныкъуэлI, ныкъотыкъо ХЪУН / ныкъуэдыкуъэ ХЪУН, ныкъотыкъу / ныкъуэдыкуъэ, ныкъуалIэ / ныкъуэлIэ, ныкъуахь / ныкъуэIыхьэгъу, ныкъуэдыкуъэ ХЪУН, ныкъуэкъуалэ, нынэпIос / анэнэпIэс, ныо, ныожъы / нэуэжь, НЫП, НЫСАПХЪЭ, нысашэ / нысащ(э), НЫСЭ, НЫСЭГЪУ, НЫСЭДЖАН(Э), нысэщэДЖЭГУ / нысашэДЖЭГУ, нытепшъэгъу / анэтепщэгъуэ, ныуэжь / ныожъы, ныш, нышыпхъэ / ныщыпхъ(э), ныщы / ныш, НЭ, нэIаплъэкI, НЭIУ, НЭIУАС(Э), НЭIУАСЭ зыфэшIын / НЭIУАСЭ зыхуэщIын, НЭIУАСЭ зэфэхъун / НЭIУАСЭ зэхуэхъун, НЭIУАСЭ зэфэшIын / НЭIУАСЭ зэхуэщIын, НЭIУАСЭ фэхъун / НЭIУАСЭ хуэхъун, НЭIУАСЭ фэшIын / НЭIУАСЭ хуэщIын, НЭIЭ ТЕГЪЭТ(ЫН), нэбгыр(э) / нэрыбгэ, НЭБЖЬЫЦ, НЭБЗИЙ / нэбзый, нэбзыц, нэбзэгуабз, НЭГУ, нэгу зегъэужь, нэгу зегъэужьын, нэгукIэкI / нэгущIэкI, НЭГУМ къычIэгъэуцон / НЭГУМ къыщIэгъэувэн, нэгумысей, нэгумысэй / нэгумысей, нэгурыхъуэ / нэкIурыхъу, нэгусей / нэгусэй, нэгуфIэ / нэкIушъхьэбзыу, НЭГЪУ, нэгъуджэ / нэгъундж(э), нэгъуцу, нэгъуэщI, нэгъуэщIдыдэ, нэгъуэщIхэри / нэмыкIхэри, нэгъышъ(э) / нагъыщэ, нэгъышъэ тегъэуцон / нагъыщэ тегъэувэн, нэгъышъэ тещэн, нэгъышъэунай / нагъыщэуней, НЭГЪЭСЫН, нэгъэупIэпIэгъу, нэгъэцIу, нэгъэцIыу / нэгъэцIу, НЭД(ы), НЭДЖЫДЖ, НЭДЖЭIУДЖ(Э), нэепсый / нэпсей, нэжгъ / нэжьгъ, нэжъый / нэжьей, нэжэ-гужэ / нэшIу-гушIу, нэжэгужагъ, нэжэгужэ, НЭЗ, нэзгъур, нэкI(ы) / нэщI, нэкIмаз / нэщIмазэ, НЭКIУ, НЭКIУТIЭ, нэкIы / нэщI, нэкIыгъ(э) / нэщIыгъэ, нэкIыныгъ(э) / нэщIныгъэ, НЭКIЫХЬ, нэкIэтIыргъ / нэцIакIэ, нэкIэу / нэщIыу(э), нэку-нэпс, НЭКУЛЪ, нэкъагъ / нэкъыгъэ, нэкъагъэ / нэкъыгъэ КЪИХЫН / къырихын / кърихын, нэкъагъэ къырихыгъ, нэкъиж

О

О, О / Уэ, обзэгъу, огу / уэгу, огушъо / уэгуфэ, огъу / уэгъу, огъу / уэгъуэ, огъулъ(э) / уэгъулъэ, ОГЪУРЛЫ / УГЪУРЛЫ, ОГЪУРЦЫЗ / УГЪУРСЫЗ, огъэмаст / уагъэ мастэ, од(ы) / уэд, од(ы) ХЪУН / уэд ХЪУН, од(ы)шIын / уэд щIын, одыджын, одыджын / уэзджынэ, одыджынэ СЫХЬАТ / озджынэ СЫХЬАТ, ОЖЭКЪ / УЭНЖАКЪ, озджын / уэзджынэ, озджынауэ СЫХЬАТ / одыджынэо СЫХЬАТ, ОКОРОК, окъуап(э) / уэкъуапэ, олбан / уэлбанэ, ОЛИВ, олъагъо / уэлъагъуэ, ом / уэм, ом изытет, ом итеплъ(э) / уэм и теплъэ, ом ищытыкI(э) / уэм и щытыкIэ(р), омакъ, он / уэн, онапI(э) / уанапIэ, онджэкъ / уэнжакъ, онджэкъхьаку / уэнжакъхьэку, онджэкъышъхь(э) / уэнжакъыщхьэ, ондырыхъу / уэрдыхъу, ондэгъу, онтэгъу / ондэгъу, онтэгъу / уэндэгъу, ОПЕРАЦИЕ егъэшIын / ОПЕРАЦИЕ егъэщIын, ОПЕРАЦИЕ зегъэшIын / ОПЕРАЦИЕ зегъэщIын, ОПЕРАЦИЕ зягъэшIын / ОПЕРАЦИЕ зайгъэщIын, ОПЕРАЦИЕ ягъэшIын / ОПЕРАЦИЕ ягъэщIын, ОПЕРАЦЭ шIын / ОПЕРАЦЭ щIын, ор(ы) / уэр, ОРАНЖ, ордэун / УАРДЭ УН(Э), орзэщ / уазэщ, орзэщэжьмаз / хьэуазэшэжмазэ, оркъ / уэркъ, оршэр / уэршэр, оры / уэращ, орыгъуаз(э) / уэрыгъуазэ, орыткъухь / уэрыткхъухь, орытыпI(э) / уэрытыпIэ, орэ-чIырэ / уэрэ-щIырэ, орэд / уэрэд, орэд / уэрэд УСЫН, орэдбзыу / уэрэдбзу, орэдус / уэрэдус, орэдыIокуп / уэрэджыIэгуп, орэдыIу(э) / уэрэджыIэкIуэ, орэдышъо / уэрэдыфэ, орэдышъу / уэрэдыфэ, ос / уэс КЪЕСЫН, ос-ощх, ОСМЭН / УЭСМЭН, остыгъ(э) / уэздыгъэ, остыгъай / уэздыгъей, остыгъэ апч / уэздыгъэ абдж, осы / уэс, осыдз(э) / уэсыдзэ, ОСЫЕТ / УЭСИЯТ, осыуай, осыукъу / уэсукхъуэ, осэзэпэубыт / уасэзэпэубыд, осэкIэдэу / уасэщIэдэу, осэкъегъэх / уасэкIэрыгъэху, осэнчъ / уасэншэ, осэнчъ(э) / уасэншэ, осэпс / уэсэпс, осэпс гъуанткIу / осэпс ткIопс, осэшIкуп / уасэщIгуп, ОТКРЫТКА, Отхъэжь! Узынчъэу! Узыншэу! ШIукIэ! ФIыкIэ! ШIукIэ шъущэI / шъукъан! ХЪЯРКIЭ / ХЪЕРКIЭ!, ОТЧЁТ, отыкI, отэпс / уэтэпс, отэр, отэрыгу / утыку, отэрыгум / утыкум ИНЭН / КЪИНЭН / КЪИГЪЭНЭН, отэшху(э) / уадэшхуэ, оуий / ууей, ОФИЦИАЛНЭ, ОФОРМЛЕНИЕ, охъунчъэу / уэхъуншэуэ, охы / уэх, очI / уэщI, ошIу / уэфI, ошIэдэмышIэу, ошхэкIыфэ, ошъад, ошъогу / уафэгу, ошъокIыфэ, ошъоку, ошъопщэкорен, ошъу / уэф, ошъу КЪЕХЫН / уэф КЪЕХЫН, ошъуапщэ, ошъуапщэ къытехьан, ошэкужъый / уэншэкужьей, ошэкур / уэншэку, ощх къещхын, ощхы / уэшх, ощы / уэщ, ощын / уэшын

П

П, ПI, пIай, ПIАЛЪ(Э), ПIАЛЪЭ, пIалъэгъурыщэху, пIалъэгъутхылъ / пIэлъэгъутхылъ, пIалъэгъуу / пIэлъэгъоу, пIалъэгъуэ, пIалъэгъуэ / пIэлъэгъу, пIалъэгъэкIуэтэ / пIэлъэгъэкIуат(э), ПIАЛЪЭКIЭ, ПIАЛЪЭМ екIолIэн / ПIАЛЪЭМ екIуэлIэн, пIалъэрыпшын / пIэлъэрыпщын, ПIАСТЭ, пIашъэ / пIащэ, пIащIэ, пIащIэ / пIуакIэ, пIащIэ(уэ), пIащIэрыдэш, пIащIэуэ, пIащIэх, пIейтеигъэ, пIейтеин / пIэйтэин, пIейтей / пIэйтэй, пIонкIын / пIэнкIын, пIуабл, пIун / пIын, пIуныгъ / пIыныгъэ, пIыкIэн / пIыщIэн, пIыкIэн / пыщIэн, пIытIа, пIытIыгъэ / пIытIа, ПIЫТIЫН, пIыщIэ, пIыщIэн, ПIЭ, пIэ дэлъыпIэ / пIэдэлъыпI(э), пIэжъэжъал, пIэкIор / пIэкIуэр, пIэлъэгъурыщэф / пIалъэгъурыщэху, пIэрэ? / шъуIуа?, пIэскIон / пIэскIуэн, пIэскIуэн, пIэтIэрау, пIэтIэрэон / пIэтIэуэн, пIэтIэрэоныгъ, пIэтIэуэ(ныгъэ) / пIэтIэрэоныгъ, пIэтепхъуэ / пIэтехъу(э), пIэшъхьагъ / пIэщхьэгъ, пIэщIэIуэуэ, пIэщIэгъуэ, пIэщIэгъуэкIэ, пIэщIэн, паIо / пыIэ, пагагъэ / пэгагъ(э), паго / акъ, ПАГЭ, пагэн / пэгэн, пагэныгъэ / пэгэныгъ, пае / папщIэ, пакIо / пакIуэ, ПАКIЭ, пакIэ / пащIэ, ПАКЕТ, ПАЛЪ(Э), ПАЛЪЭ, ПАЛЪЭН, ПАННО, ПАНСИОН, ПАПЦIЭ, папщIэ, ПАПЫЩ, ПАРАВАН, ПАРТИЕ, ПАС(Э), пасаIуэ / пэсаIу, ПАСПОРТ, ПАССИВ, ПАСЭМ, пасэрей лъэхъэнэ / пэсэрэ лъэхъан, пасэрейхэр / пэсэрэхэр, ПАТРОН, паупкIын / паупщIын, пахъ(э) / бахъэ, ПАЧЪЫХЬА / ПАЩТЫХЬ, ПАЧЪЫХЬА ШЭНТ / ПАЩТЫХЬ ШЭНТ, ПАЧЪЫХЬАгуащ / ПАЩТЫХЬгуащэ, пашъхь(а) / пащхьэ, пашэ / пащэ, пащIэ, пащIэкIыхь / пэкIэкIыхь, пащтыхь ШЭНТ / пачъыхьэ ШЭНТ, пащтыхьгуащэ / пачъыхьэгуащ(э), пегъэгъэджэрэзэн / пегъэгъэчэрэзэн, ПЕГЪЭГЪЭНЭН, пегъэгъэувэн / пегъэгъэуцон, ПЕГЪЭЛЪХЬЭН, ПЕГЪЭПХЭН, пегъэупкIын / пегъэупщIын, пегъэупщIын, ПЕГЪЭХЫН, пегъэшIакI(э) / пегъэщIакIэ, пегъэшIэн / пегъэщIэн, ПЕЖЬЭН, пезгъэупкI(ырэр) / пезгъэупщI(ыр), пезгъэупкIыгъэр / пезгъэупщIар, ПЕЗГЪЭХ(рэр) / ПЕЗГЪЭХ(ыр), пезгъэхар / пезгъэхыгъэр, пезгъэхыр / пезгъэхрэр, пезыгъашI(э) / пезыгъащIэ, пезыгъэшIагъэр / пезыгъэщIар, ПЕРСЫБЗЭ, ПЕЧЕНИЕ, ПИЛАУ, пкIагъэр / пкIар, пкIакIо / пкIакIуэ, пкIакIэ / пкIэкIэ, пкIампI(э) / пщIампIэ, пкIантI(э) / пщIантIэ, ПКIАУ(Э), пкIашъ / пщIащэ, пкIыхь / пщIыхь, пкIэ / пщIэ, пкIэ фэшIын / пщIэ хуэщIын, пкIэгъуал(э) / пщIэгъуалэ, пкIэкIэ, пкIэлъеинэ, пкIэлъей, пкIэлый / пщIэлей, пкIэмпIэдэлъ / пщIампIэдэлъ, ПКIЭН, пкIэнтIапI(э) / пщIэнтIапIэ, пкIэнтIэн / пщIэнтIэн, пкIэнтIэпс / пщIантIэпс, пкIэнчъ / пщIэншэ, пкIэнчъ(э) / пщIэншэ, пкIэнчъэ / пщIэншэ, пкIэнчъэу / пщIэншэу, пкIэнычъ, пкIэнычъ / пщIэншэ, ПКIЭР(ЭР), пкIэтелъхь(э) / пщIэтелъхьэ, пкIэтелъхьэ фэшIын / пщIэтелъхьэ хуэщIын, пкIэтепкI(э) / пщIэтепщIэ, ПКIЭТЭЛЪАТ(Э), пкъо / пкъэу, ПКЪЫ, ПКЪЫIэрышI / ПКЪЫIэрыщI, пкъыбыдэ / пкъыпыт(э), ПКЪЫГЪАС(Э), пкъыгъо / пкъыгъуэ, ПКЪЫГЪУ(Э), ПКЪЫГЪЭБЛ, ПКЪЫГЪЭПС, ПКЪЫДЖ(Э), пкъые, пкъыжъы / пкъыжь, ПКЪЫкъупшъхь(э), ПКЪЫНЫКЪУ(Э), ПКЪЫНЭЛЪЫН(Э), ПКЪЫНЭЛЫНЭ, ПКЪЫНЭЛЫНЭУЗ, ПКЪЫРЫЛЪ, ПКЪЫРЫХЬЭ, ПКЪЫСЫС, ПКЪЫУ(Э), пкъыубыд / пкъыубыт, пкъыува / пкъыуцугъ, пкъыувыгъуэ / пкъыуцугъо, ПКЪЫУЗ, пкъыфэл / пкъышъол, пкъыфэлъэщI / пкъышъолъэкI, пкъыцэ / хьэдзэ, пкъышъолыщышх, ПКЪЫЩЫШХ(Э), пкъэулантхъ / пхъэлъантхъуэ, ПЛIАНЭ, плIимэ / плIэмый, ПЛIИМЭКIЫХЬ(Э), плIимэкъуаншэ, ПЛIЫ, плIыкIы / плIыщI, плIыкIырэ плIырэ, плIыштэ(у) / плIыщтэ(уэ), плIыщIрэ плIы, ПЛIЭIУ, плIэIушэ / плIэIущэ, плIэнахь / плIанэхь, плIэнып / плIэнэпэ, плIэнэбз, плIэнэбзкъуанчэ, ПЛАКАТ, ПЛАН, плъакIо / плъакIуэ, плъакIэ / плъэкIэ, плъахьын / плъыхьэн, плъыгъэ, плъыжышъо / плъыжьыфэ, плъыжь чIапцI

Р

Р, рагъэкошыкIыгъэр / ирагъэIэпхъу­кIар, рагъэкошыкIырэр / ирагъэIэпхъу­кIыр, РАКЕТКА, РАПОРТ, РАССКАЗ, рафыгъ(эр) / ирахуар, рафырэр / ирахур, РЕАЛЬНОСТ, РЕВОЛЮЦИОНЕР, РЕВОЛЮЦЭ, регъэгулIын, РЕГЪЭГЪЭЗЫН, РЕГЪЭГЪЭКIУН, регъэгъэсэн, регъэгъэхын / ирегъэгъэхын, регъэлъхьан / регъэлъхьэн, РЕГЪЭПХЫН, РЕГЪЭПХЭН, регъэхьэхын / ирегъэхьэхын, регъэщэхын / ирегъэшэхын, РЕЖИСЁР, резгъэгулI, резгъэгъас, РЕЗЫГЪЭПХ, РЕКЛАМЫТ, РЕКЛАМышI / РЕКЛАМыщI, рену / ренэу, РЕСПУБЛИКЭ, РЕХ-РЫДЭКI, РЕЦЕПТ, риIотэн, РИСК, РОБОТ, РОЗЕТКА, РОКЕТ, РОЛ къэшIын / къэщIын, РОМАН, РОМАНТИКЭ, РУБЛЭ, РЭЗЭН / АРЭЗЫН

С

С, САБИЙ / САБЫЙ, САБЫН, САБЫН / ежэтIагъо / яжьэтIагъуэ / тхьа­кIафэ зыщыфэн / тхьа­кIафэ зыщыхуэн, САБЫНКIЭ / ежэтIагъоКIЭ / яжьэтIа­гъуэКIЭ / тхьакIафэКIЭ тхьакIын / тхьэщIын, САБЫНКIЭ / етхьакIафэКIЭ / ежэтIагъоКIЭ / яжьэтIагъуэКIЭ зытхьакIын / зытхьэщIын, сабэ / сапэ, сабэ / сапэ ГЪЭТЭДЖЫН / сабэ / сапэ КЪЭГЪЭ­ТЭ­ДЖЫН, САДЖхьэлывэ / САРЧхьалыжъу, САЗАН, САКЪ, САКЪ(ы) / САКЪщ, САКЪ(ы)ЛЪЫТ, САКЪхуэт / САКЪфэт, САКЪЫЛЪЫТ, САКЪыфэт / САКЪхуэт, САКЪыхуэт / САКЪыфэт, САЛОН, САМ(Э), санащхьэ / сэнашъхь(а), САНТИГРАД, САНТИМЕТР, САНЭ, САНЭ хадэ / сэнэхат, САНЭдзэ / сэнац(э), САНЭпс / сэнэпс, САНЭПСфо / сэнэпсшъоу, сапэ / сабэ ГЪЭТЭДЖЫН / сапэ / сабэ КЪЭГЪЭ­ТЭДЖЫН, САТУ / САТЫУ, САТУУЩIЭ / САТЫУШI, САТЫР, САУГЪЭТ, САУГЪЭТ ЕТЫН, САУР, сашхъо, сеин / сэин, СЕКТОР, СЕМВОЛИЧНЭ, СЕНАТОР, си гугъэмкIэ, си фIэщIкIэ / сишIошIыкIэ, СИММЕТРИЯ, СИНЕМА, СИНТЕЗ, СИФОН, СКРИПКА, СЛАЙД, соку / сэку, СОМ, СОПРОТИВЛЕНИЕ, СПИКЕР, СПИРТ, СПОРТДЖАН(Э), СПОРТСМЕН, СПОРТфащэ / СПОРТшъуаш, СТАДИОН, СТАТИСТИКЭ, СТРЕСС, стын / СЫН, стыры, СУДЗЕХЬ(Э), СУМКЭ, СУРЭТ, СУРЭТЫЛЪ(Э), сурэтышI / сурэтыщI, схъып / сытхъу, сыд / сыт ХЪУН! сыд / сыт ЯГЪЭКIЫН!, Сыд пае? Сыт щхьэкIэ?, Сыд уаипчъ!, Сыд фэдиз? / Сыт хуэдиз? Тхьапшэ? / дапщэ?, Сыд фэдизкIэ? / Сыт хуэдизкIэ? ТхьапшэкIэ? / дапщэкIэ?, Сыд фэдизрэ? / Сыт хуэдизрэ? Тхьапшэрэ? / дапщэрэ?, Сыд фэдэу?, сыдэущтэу?, Сыт хуэду? Таущтэу? / Даурэ?, дауэ?, сыд хъуни ... / сыт хъунт ..., Сыд шъуфэд(эх)?, Сыт фыхуэдэ(хэ)?, Сыдэу шъущыт(ых)? Дау фыщыт(хэ)?, Сыд?, сыда зыкIэмыхъущтыр / сыт щIэмыхъунур, сыда пIомэ / сыту жыпIэмэ, СЫДЖ, сыдигъуи / сыт щыгъуи, СыдкIэ?, сыдми / сытыми, сыдрэ..., сыдрэри, Сыды пае?, Сыды фэшIыкIэ?, Сыдэу шъущыт(ых)?, сызэрыгугъэмкIэ / сызэрэгугъэрэмкIэ, сыкъэдаIо / сынодаIуэ, СЫМАДЖ(Э), сымаджагъэ / сымэджагъ(э), сымаджэгъусэ / сымэджэгъус(э), сымаджэкъуэт / сымэджэкъот, сымаджэплъыр / сымэджэплъыр, сымаджэпэс / сымэджэпэс, сымаджэщ / сымэджэщ, сымэджал, сымэджэрен / сымаджэрилэ, СЫН, сынолъэIу / сыолъэIу, СЫНышI / СЫНыщI, СЫР(ы), сыр-жъор(хэр) / сыр-жьэр(хэр), СЫРЧ, СЫРЫКIЭ(ХЭР), сырыф / сырыху, СЫС, сысейр, сысейщ, СЫСЫН, Сыт хуэдиз? / Сыд фэдиз?, Сыт хуэдизкIэ? / Сыд фэдизкIэ?, Сыт хуэдизрэ? / Сыд фэдизрэ?, сыт щIэмыхъунур / сыда зыкIэмы­хъу­щтыр, Сыт щхьэкIэ? Сыды пае? Сыды фэшIыкIэ?, Сыт?, сыти / сыди, СыткIэ?, сытми... сыдми..., СЫХЬАТКЪЫТЕУ(Э), СЭ, сэ бгъуитI, сэ сиер / сысейр, сэ сий / сысейщ, СЭ ХЭIУН, сэгъогу / сэгъуэгу, сэжъый / сэжьей, СЭЗЭДЭЛЪ / чанзэдэлъ, СЭКIЫН, СЭКIЭ еон / еуэн, СЭКЪАТ ХЪУН, СЭЛАМ / асапщ зэхыжьын / зэхыжын, СЭЛАРКЭ, СЭМБ, СЭМЭГУ, СЭМЭРКЪЭУ шIын, СЭН, сэнаушлыягъ, сэнаушые, сэнаущ, сэнтIырашэ / сэнтIыращ, СЭНТХ, сэнэплъ / САНЭплъ, сэнэф / САНЭху, сэраджэ, сэраджэуз, сэраш / щэращ, сэращ, сэры / сэращ, сэсейр, сэсейщ, сэтей, сэтэнай / сэтэней, сэуагъ(э), сэуагъапщ!, сэуагъ(э), уаипчъ!, гушIуапкIэ / гуфIапщIэ!, сэуагъэ ЕТЫН, сэхрыгъачъэ рыгъэчъэн, СЭХУРАН, СЭХУРАН дагъэ, сэхъ, сэшхо / сэшхуэ, сэшхуэ / сэшхо (сэфо), СЮПЕРМАРКЕТ

Т

Т, ТI, тIаркъо / тIаркъуэ, ТIАСХЪ(Э), ТIАСХЪЭ, тIасхъэIуатэ / тIэсхъэIуат(э), тIасхъэгъу / тIэсхъэгъу, тIасхъэлъыхъун / тIэсхъэлъыхъун, тIасхъэщIэкъун, тIасхъэщIэх / тIэсхъэчIэх, тIасхъэщIэхын, тIатIий / тIэтэй, тIо, тIокIиплIырэ пшIыкIубгъурэ / тIощIиплIрэ пщIыкIубгъу, тIокIиплIырэ пшIырэ / тIощIиплIрэ пщIы, тIокIитIу / тIощIитI, тIокIитIурэ плIырэ, тIокIитIурэ пшIыкIутфырэ / тIощIитIрэ пщIыкIутху, тIокIитIурэ пшIырэ / тIощIитIрэ пщIы, тIокIищ / тIощIищ, тIокIищрэ хырэ / тIощIищрэ хы, тIокIы / тIощI, тIокIырэ пшIыкIущынэрэ / тIощIрэ епщIыкIущанэрей, тIокIырэ пшIыкIущырэ / тIощIрэ пщIыкIущ, тIокIырэ пшIынэрэ / тIощIрэ епщIа­нэре, тIокIырэ пшIырэ / тIощIрэ пщIы, тIокIырэ тIу(рэ), тIокIырэтIунэрэ, тIолъфэныкъу / тIолъхуэныкъуэ, тIорэ / тIэурэ, тIощIитIрэ плIы, тIощIрэ етIанэрей, тIощIрэ тIу, ТIУ, тIуазэ, тIуакI(э) / тIуащIэ, тIуакIэ / тIуащIэ, ТIУАЛЭ, ТIУАНЭ, тIуащIэ, ТIУЗЫЩ, тIупщыжьын / утIупшыжын, тIупщыжьын / утIыпщыжын, тIупщын, тIурытI / тIурытIу, тIурытIоу / тIурытIу, тIурытIуу / тIурытIоу, тIуштэ(у) / тIущтэ(у), ТIЫ, тIыгъуа / тIыргъуагъэ, тIыгъуэн / тIыргъон, тIыжъыхь / тIыжьыхь, ТIЫН, тIыпIэн, тIысыжа / тIысыжьыгъ, ТIЫСЫН, ТIЫСЫПI(Э), тIысыпIэжъ / тIысыпIэжь, ТIЫУТIЫПЩМАЗЭ, ТIЭГЪУ(э), ТIЭКIУ, ТIЭКIУ ДЭКIМЭ, тIэкIудид(э) / тIэкIунитIэ, тIэкIужъый / тIэкIужьей, тIэкIунитIэ, тIэкIын / тIэщIын, ТIЭН, тIэпIа / тIэпIыгъэ, ТIЭПIЫН, тIэрэн, тIэтIей, тIэтIэй / тIэтIей, тIэтIэйжъуагъ, ТIЭТIЭН, ТIЭТЭН, ТАБЕЛЬ, ТАБЛИЦЭ, табэ / тебэ, ТАЖ, тазыртелъ / тезыртелъ, тазэ, тай, ТАКЪЫР, талоуз, талу / тэлау, тампыр, тамэ къыгокIэн, ТАНДЖ, тара?, Тары?, тауми / дауи, ТАУРЫХЪ, ТАУРЫХЪIУАТ(Э), тауч(э), ТАУЧЭЛ мыщIын, таучэПСЭУКIЭ, таучэщ, теIубэн, теIубэн / тепIэн, теIункI(э) / теIунщIэ, теIункIэн / теIунщIэн, теIыстэн / тетIысхьэн, ТЕАТР, тебжьытхэн, ТЕБЗЭН, ТЕБЭНЭН, тебэщIакъуэ / тэбэрыжъ, тегуашэ / тегуащ, тегупсысыхьын / тегупшысахьын, тегупсысэкIын / тегупшысэкIын, тегушхоныгъ(э) / тегушхуэныгъэ, тегущыIэ / ТЕПСЭЛЪЫХЬ, тегущыIэгъу(э) / тепсэлъэгъуэ, тегъажъ / тегъажьэ, ТЕГЪАЗ(Э), ТЕГЪАКI(Э), ТЕГЪАХЪУ(Э), тегъолъхьан / тегъуэлъхьэн, тегъэIункIэн / тегъэIунщIэн, тегъэIыстэн / тегъэтIысхьэн, тегъэбыдыхьын / тэгъэпытыхьан, тегъэгушхон / тегъэгушхуэн, тегъэгушхуэн, тегъэжеикIын / тегъэчъыекIын, тегъэжыхьэн / тегъэчъыхьан, тегъэзэжьын / тегъэзэжын, тегъэзэкIухьан / тегъэзэкIухьын, ТЕГЪЭЗЭН, тегъэкIодэн / тегъэкIуэдэн, тегъэкIыжылъэ / тегъэкIыжьылъ(э), ТЕГЪЭКIЫЛЪ(Э), ТЕГЪЭЛIЫКI, ТЕГЪЭЛЪЭДЭН, ТЕГЪЭЛЭЖЬЫКIЫН, ТЕГЪЭН, тегъэон / тегъэуэн, ТЕГЪЭПЛЪЫЗЭН, тегъэпсыхьа / тегъэпсыхьагъ, тегъэпсыхьакIу / тегъэпсыхьэкIуэ, ТЕГЪЭПСЫХЬЭН, тегъэтIысхьан / тегъэтIысхьэн, ТЕГЪЭУН, тегъэфэн / тегъэхуэн, тегъэхъон / тегъэхъуэн, тегъэхьан / тегъэхьэн, тегъэчъыекI(ын) / тегъэжеикI(ын), тегъэшIапI(э) / тегъэщIапIэ, ТЕДЗЭ, тедзэлый / тедзэлей, ТЕДЗЭН, тедэ / идэжьын, тезыIубэ / тезыпIэ, ТЕЗЫГЪЭГУШХУ(Э), тезэкIухьан / тезэкIухьын, ТЕЗЭКIУХЬЫН, тезэкIухьын / тезэкIухьэн, текIиен / текIыен, текIон / текIуэн, текIоныгъ(э) / текIуэныгъэ, текIонышъу / текIуэныфэ, текIорэр / текIуэр, текIуагъэр, ТЕКIУАД(Э), текIуапкIэ / текIуапщIэ, текIуар / текIуагъ(эр), текIэпIыкI(ыгъ) / тещIэпIыкIа, текуон / иегуэун, ТЕКЪУЗЭ, ТЕКЪУЗЭН, ТЕЛIА(гъ), ТЕЛIЭ, телIэ / толIэ, ТЕЛIЭН, ТЕЛЕФОН шIын / щIын, телъхьан / телъхьэн, телъхьапI / телъхьэпIэ мэкIай / бжыкъу, ТЕЛЪХЬЭ, ТЕЛЪХЬЭН, телъхьэпIэ / телъхьапI, телъыджэ, ТЕЛЪЭДЭН, телъэкI / телъэщI, телъэкIыхьан / телъэщIыхьын, телъэфэжын / телъэшъожьын, ТЕЛЭЖЬЫКIЫН, телэжьыхьэ, темыгушхон / темыгушхуэн, ТЕНДЖЫЗ, ТЕНЭЧ, тео / теуэ, теон / теуэн, тепIа / теIубагъ, тепIон / тепIэн, тепIон-кIэлъын / тепIэн-щIэлъын, тепIу(э) / тепIэ, ТЕПIЫНЭН, тепIэ / теIуб(э), тепIэн, ТЕПЛЪ(Э), теплъадж(э) / теплъэджэ

У

У, уIагъэ / уIэгъэ, уIагъэпх / уIэгъэпх, уIан / уIэн, уIапхэ хъэдан / уIэпхэ хъыдан, уIашыгъэ кIуачIэхэр / уIэща гуащIэхэр, уIон / уIуэн, УIУАЛЪ(Э), УIУН, уIучIаф / уIушIаф / уIущIахуэ, уIучIын / уIушIын / уIущIын, уIуэн, УIЭН, уагъеикIэн(ыр) / уагъэикIэныр, УАГЪЭ, уагъэIорышIэн / уагъэIурыщIэн, уагъэIурыщIэн, УАГЪЭБЛЫН, УАГЪЭЕМЫКIУН, уагъэикIэн(ыр) / уагъеикIэн(ыр), уагъэкIодын / уагъэкIуэдын, уагъэкIотэжьын / уагъэкIуэтэжын, уагъэкIотэн / уагъэкIуэтэн, уагъэкIуэдын, уагъэкIуэсэн(ыр), уагъэлъеин / уагъэлъэен, УАГЪЭЛЪЭПIЭН(ЫР), УАГЪЭЛЪЭТЭН, уагъэныщкIун, УАГЪЭТIЫСЫНЫР, уагъэунэфын(ыр) / уагъэунэхун(ыр), уагъэунэхун(ыр), уагъэфIэн(ыр) / уагъэшIон(ыр), уагъэхьакIэн(ыр) / уагъэхьэщIэн(ыр), уагъэчъэн(ыр), уагъэшъхьапэныр, уагъэщхьэпэныр, УАДЗЫТЭН, уадэ / уатэ, УАЕ / уей, уазэ / уарзэ, уазэщ, уаим / уэим, уаимэу лъэгъун / уэим зыщыщIын, УАКЪУЗЫНЫР, УАЛ(Э), УАЛЪЭ, УАЛЪЭГЪУН, уалэ, уамыштэн(ыр) / уамыщтэн(ыр), УАН(Э), УАПIЫТIЫН(ЫР), уарджынэ, УАРДЭ, УАСЭ, УАСЭ фэшIын / УАСЭ хуэщIын, уасэншэ, УАСЭР дэгъэкIоен / УАСЭР дэгъэкIуеин, уасэщIгуп, уасэщIэдэу, уатекIон / уатекIуэн, уатхьалэн / уатхьэлэн, уаубыкIыныр / уаупIэщIыныр, УАУБЫНЫР, уаубытын(ыр) / уаубыдын(ыр), УАУЛЪЭГУН, УАУПЛЪЭКIУН(ЫР), уаутхындзын(ыр) / уаушыбзын(ыр), уауцэIун / уагъэныщкIун, уаушыгун / уаущыгун, уаушэтын(ыр), уафIэфIыныр / уашIоигъоныр, уафызыныр / уахузын(ыр), уафэ / уашъо, УАХЪТЭ, уахьэхуныр, УАЦIЭЛЭНЫР, уащхъуэдэмыщхъуэу / IомышIэдэмы­шIэу, УАЩЫТIЭН, УАЩЫТIЭНЫР, уба / убыгъэ, УБГЪУН, убжьытхэн, убзыхун, ублапIэ / ублэпIэ, УБЛЭН, УБЛЭПIЭ ЕДЖАПI(Э), ублэрэкIын / улэрэкIын, убыдын / убытын, убыдыпIэ / убытыпI, убыкIыгъэ / упIэщIа, убыкIын / убыщIын, убыкIын / упIэщIын, УБЫН, убырыун / убруун, УБЭ(Н), УБЭН, убэрэжын / убэрэжьын, убэрэжьын, убэтагъэ, убэталъ(э), убэтэн, увыIэн / уцун, увыIэпIэ, увыIэпIэ / уцупI, увыкIэ / уцукI, увын, увыпIэ, увыпIэ / уцупI(э), увыыIэн, УГЛЕРОД, угощын, Угу къысэмыгъабгъ! Уигу къызомыгъабгъэ!, угу рихьын / уигу ирихьын, угъоен / угъуеен, угъоин / угъуеин, угъой, угъонын / угъуэнын, угъуеен, угъуеин, угъуэнын, УД(ы), удагон / удагуэн, УДАДЗЫХЫН, УДЖ, УДЖЫН, уджэгъун / ужэгъун, удз / уцы, удзыфэ / уцышъо, удзэгун / уцэкун, удын, удын / утын, удынын / утынын, удэзыхьах / удэзыхьэх, удэн, удэн / утэн, удэрэщхъу / утэбжь, удэфа, удэфа / утэшъуагъэ, удэфэн, УЕБЛЭМЭ, уезгъэгупсыс / уезгъэгупшыс, уезгъэгупшыс(ын) / уезгъэгупсыс(ын), уезгъэгупшысапхъ(э) / уезгъэгупсысапхъэ, УЕЗГЪЭЗЭГЪ, уезэгъынущ / уезэгъыщт, уей, ужгъын / ужьгъын, ужъгъы / ужьгъэ, ужъунтхэн / бзытхэн, ужы / ужь, ужыпкъ(э) / ужьыпкъэ, ужыхыгъэ / ужьыха, ужыхын / ужьыхын, ужэгъун, УЗ ПЫХЬ(Э), УЗ пыщ(э) / пышэ, УЗ(ы), узIаз / узIэзэ, узIай / узIей, УЗIЭПЫЗЫЩ(Э), узгъагъ / узгъэгъ, УЗГЪАЛIЭ, УЗГЪАЛIЭ ТЕКIЭН / ТЕУТХЭН / текIутэн / теутэн / теудэн / кIэутхэн / щIэутхэн / кIэутэн / щIэудэн, УЗГЪАПЭ, узгъэгупсысапхъэ / узгъэгупшыса­пхъ(э), узгъэгупсысэ / узгъэгупшыс, узгъэгупсысэ(н) / узгъэгупшысэ(н), узгъэгупсэф / узгъэгупсэху, узгъэгупшысапхъ(э) / узгъэгупсыса­пхъэ, узгъэжь / узыгъэжъ, узгъэзэш, узгъэкIод / узгъэкIуэд, узгъэкIод / узгъэкIуэд ТЕКIЭН / ТЕУТХЭН / текIутэн / теутэн / теудэн / кIэутхэн / щIэутхэн / кIэутэн / щIэудэн, узгъэл / узрилэ, узгъэнщI, узгъэху, узгъэху текIутэн / теудэн / щIэутхэн / щIэудэн, узерэнэгуенымкIэ, узкIэлъэIу / узщIэлъэIу, УЗПХЫРЫПЛЪ, узулэу / узыулэу, узфэIаз / узхуэIэзэ, узфэмый / узхумей, УЗЦIАЛ(Э), узыгъоIаз / узыгъуэIэзэ, узыгъошIэныгъ(э) / узыгъуэщIэны­гъэ, узый, узынчъ(э) / узыншэ, узынчъагъ / узыншагъэ, узынчъэгъэфэшIу / узыншагъэхуэфI, Узынчъэу шъущэт! / шъукъан! Узыншэу фыщытхэ!, Узынчъэу! Узыншэу!, узыншэ / узынчъ, узыфай / узыхуей, узыфэIэзэ / узышъоIаз, узыфэщIэныгъэ, узыхащIэныр / узэхашIэныр, узышъошIэныгъ(э) / узыфэщIэныгъэ, узыщIафын

Ф

Ф, ФI, фIагъэ, фIагъэ ЕГЪЭКIЫН / шIуагъэ ЕГЪЭКIЫН, фIагъэ ЕКIЫН / шIуагъэ ЕКIЫН, фIамыщI / шIомыкI, фIанэ / шIуанэ, фIанэжан / шIонэчан, фIанэжьей / шIонэжъый, фIанэзэтет / шIонэзэтет, фIегъэбзын / шIуегъэбзын, фIегъэгъэжын / шIуегъэупкIын, фIезгъэбз(ыр) / шIуезгъэбз(ырэр), фIезгъэбзар / шIуезгъэбзыгъэр, фIезгъэгъэж(ыр) / шIуезгъэупкI(ырэр), фIезгъэгъэжар / шIуезгъэупкIыгъэр, фIеигъуэ / шIоигъу, фIеигъуэн / шIоигъон, фIеигъуэуэ / шIоигъоу, фIей / шIои, фIей ЕУПЦIЫН / шIой ЕУПЦIЫН, фIей ХЭКIЫН / шIой ХЭКIЫН, фIы / шIу, фIы дыдэу / шIу дэдэу, фIыIун, фIыIупс / шIоIупс, фIыгъэ / шIугъэ, фIыкIей(уэ) / шIукIае(у), фIыкIейуэ / шIукIаеу, ФIыкIэ! ШIукIэ!, фIылъагъу / шIулъэгъу, фIыплъэ / шIуплъэ, фIырыплъэ / шIурыплъ, фIыу егъэлъагъун, фIыу зайгъэлъагъун, фIыу зегъэлъагъун, фIыу лъагъун, фIыу ягъэлъагъун, фIыхуэкIуэ / шIуфакIу, фIыцIагъэ / шIуцIэгъакI(э), фIыцIафэ / шIуцIашъо, фIыцIэ / шIуцIэ, фIыцIэжъ / шIуцIэжъ, фIыщIагъэ / шIушIагъ, фIыщIэ / шIушIэ, фIыщIэмыщIэ / шIушIэмышI, фIыщIэхуэт / шIуфэт / шIушIэфэт, фIыщIэхуэфI / шIушIэфэшIу, фIыщэ / шIущэ, фIэIуэхун / шIоIофын, фIэбзын, фIэГУРЫХЬЫЩЭН / шIоГУРЫХЬЫЩЭН, фIэгъэжын / шIогъэчъын, фIэгъэжыпIэ / шIобзыпI, фIэгъэнэн / шIогъэнэн, фIэгъэщIэгъуэнын / шIогъэшIэгъо­нын, фIэдзапIэ, фIэдзэн, фIэкIыгъуэ, фIэкIыгъуэншэ, фIэкIыпIэншагъэ, фIэкIыпIэншэ / шIокIыпIэнчъ, фIэкIыпIэншэ(уэ) / шIокIыпIэнчъ(эу), фIэкIыпIэншэуэ / шIокIыпIэнчъэу, фIэлIыкI / шIолIыкI, фIэлIыкIын, фIэлIыкIыншагъэ / шIолIыкIынчъагъ, фIэлIыкIыншэ / шIолIыкIынчъ, фIэлъхьэн / шIолъхьан, фIэмыIуэхун / шIомыIофын, фIэмылIыкI / шIомылIыкI, фIэмыфIхуэгъэкIуатэ / фэмыефэгъэ­кIуат, фIэнапIэ / шIонапI(э), фIэтелъыджэн, фIэупщIын / шIоупкIын, фIэфI / шIошIу, фIэфIын / шIошIун, фIэфIыу / шIошIоу, фIэхъус / Iуэхъус / асапщ / шIуфэс / СЭЛАМ ЕХЫН, фIэхъус / шIуфэс, ФIэхъусу! ШIуфэсапщ!, фIэхъуэпсапIэн / шIохъопсэпIэн, фIэцIыкIун / шIоцIыкIун, фIэщI / шIошI, фIэщIын / шIошIын, фIэщIыпцI / шIошIыпцI, фIэщдыдэ / шIошъдэдэ ХЪУН, фIэщкъуаншэ / шIошъкъуанч, фIэщныгъэ / шIошъныгъ, фIэщныгъэкъуаншэ / шIошъныгъэ­къуанчэ, фIэщныгъэпхэнж / шIошъныгъэ­пхэндж, фIэщхъуныгъэ / шIошъхъуныгъ, фа / шъугъэ, фаIоу / хуэIуэуэ, фабгъуагъэ / шъомбгъуагъ(э), фабгъуэ / шъуамбгъо, ФАБРИКАНТ, ФАБРИКЭ, фабэ / хуабэ, фагъуэ / шъуагъо, фагъуэ ХЪУН / шъуагъо ХЪУН, фагъуэ щIын, фагъуэн, фадапсэ / шъотапсэ, фадафэ / шъоташъу(э), фаджэ, фаджэ / шъуаджэ, фаджэУЗ / шъоджэУЗ, фадэ, фадэгъэр / шъуатэгъэр, фаемэ... / хуеймэ..., фаер / хуейр, фаз / фэз / хуэзэ, фай / хуейщ, фалI(э) / хуэлIэ, фалъэ, фампIэ / шъуампIэ, фампIэжь / шъомпIэжъ, ФАНТАЗИЕ, фапщэ, ФАРИСИИБЗ(Э), ФАРИСИЙ, ФАРФОР, фафIэ / шъуашIо, ФАШИЗМ, фащ / шъугъэ, ФАЩИСТ, фащэ / шъуаш, фащэ / шъуашэ, ФАЯНС, ФЕВРАЛЬ, фегъэгъэгъун / хуегъэгъэгъун, фегъэгъэпытэн / хуегъэгъэбыдэн, фегъэхьын / хуегъэхьын, фегъэшIын / хуегъэщIын, ФЕДЕРАЦИЕ, фежьэгъакI(э) / хуежьагъащIэ, фежьэн / хуежьэн, фезгъэшI / хуезгъэщI, феилъхьэгъуэ / шъоилъхьагъу, ФЕЙДЭ, ФЕСТИВАЛЬ, Фи махуэ фIыуэ! / Шъуи мафэ шIу! МэфэшIу апщ! / МахуэфI апщий!, Фи пщэдджыжь фIыуэ! / Шъуи пчэдыжь шIу!, ФИГУРА, ФИЗИКЭ, ФИЗИОТЕРАПИЯ, фиин / шъуин, фий / шъуй, фикъунэу, филъын / хуилъын, ФИЛЫМ, фимыт(эу) / хуимыт(у), фит / хуит, фит сыкъэпшIымэ / хуит сыкъэ­пщIымэ, фит хъужьын, фит шIыжьын / хуит щIыжын, фиткъуадж(эу), фитныгъ(э) / хуитныгъэ, фитныгъэтелъхь / хуитныгъэщIэкъу, фитрыкIу / хуитрыкIуэ, фиты зыкъегъэшIын / хуит зыкъегъэ­щIын, фиты зыкъягъэшIын / хуит зыкъай­гъэщIын, фиты шIын / хуит щIын, фитыныгъ / хуитныгъэ, фитыныгъ / хуитыныгъэ, фитыныгъ(э) / хуитыныгъэ, фитышIМАКЪ(Э) / хуитышI МАКЪ, фитышIМАКЪ(Э) / хуитышIМАКЪ, фо / шъоу, фоIэрыщI / шъоуIэрышI, фокIадэ, фонащэ / шъоунаш, фоч / шхонч, фочауэ / шхончау, фочгъуазэ / шхончгъуаз, фочдакъэ / шхончдакъ, фошыгъу / шъоущыгъу, фошыгъу УЗ / шъощыгъу УЗ, ФРАНЦИЕ, ФРАНЦУЗ, ФРАНЦУЗЫБЗЭ, ФРЕЗЕР, фтыреин / шъутырэен, ФУНКЦИОНАЛЬНЭ, фы / ху, фыгъуэ / шъугъо, фыгъуэн, фыгъуэнэд / шъугъонэт, фыжь ХИДЗЭН / ХЪУН / хужь ХИДЗЭН, фыжьы / хужь, фыжьышъо / хужьыфэ, фыз / шъуз, фызабэ, фызагу, фызкъэмышэ, фызыгъэ / хуза, фызэшIокI / хузэфIэкI, фыкIэгъожьыгъ / хущIегъуэжа, фыкIэн / хущIын

Х

Х-ХУ, ХАБЗЭ, ХАБЗЭIыхьэ / хэбзэIахь, Хабзэгъэпс / Хэбзэгъэпс, Хабзэгъэув / Хэбзэгъэуцу, хабзэжьрыпсэу / хэбзэжърыпсэу, хабзэлъ КЪЕКIУН / хэбзэлъ КЪЕКIУН, ХАБЗЭМ ТЕТ(эу) / ТЕТ(у), хабзэмыдагъэ / хэбзэмыдагъэ, хабзэмыдэуэ / хэбзэмыдэу, хабзэмыщIэ / хэбзэмышI, хабзэншэ / хэбзэнчъ, хабзэншэ ЗЭКIУАЛI(Э) / хэбзэнчъэ ЗЭКIУАЛI(Э), Хабзэнэхъыщхьэ / ХэбзэшъхьаI(э), ХАБЗЭПЭС / хэбзэпэс, хабзэхуэфI, хабзэщI / хэбзэшI, хабзэщIэкъу, хабзэщIэныгъэ / хэбзэшIэныгъ(э), хагъо / хагъуэ, хагъуэ, хадэ, хадэхэкI / хэтэхэкI, хадэхэкIщакIуэ / хэтэрыкIщакIу, хакIо / хакIуэ, хакIуэ, халъхь(э) / хэлъхьэ, ХАМЭ / хымэ, хамэ IуэхутхьабзащIэ / IэкIыб Iоф­тхьабзашI(э), хамэ АХЪШЭ / хымэ АХЪЩ, хамэ КЪЭРАЛ Iуэху / хымэхэку Iоф, хамэ къэрал Iуэхухэм я Iэщхьэтет / IэкIыб Iофмэ я Iашъхьэтет, хамэ къэрал Iуэхухэм я Iэщхьэтет­ныгъэ / IэкIыб Iофмэ я Iашъхьэтет­ныгъ, хамэ къэрал Iуэхухэр / IэкIыб Iофхэр, хамэщIрыщэ / хымэчIрыщэ, хапIапхъэ, ХАПIЭ, хапIэжь / хэпIэжъ, ХАС(Э), ХАСЭ, Хасэшхуэ, хатэ / хадэ, хауэхабкIэ / хэохапкI, хафэ / хахуэ, хахъо / хэхъуэ, хахъо фэшIын / хэхъуэ хуэщIын, хахъу(э) / хэхъуэ, хашъо, хегъэгъэзыхьан / хегъэгъэзыхьын, хегъэгъэунэфыкI(ын), хегъэлъхьэн / хегъэсэн, хегъэтIэн, хегъэубыдыкIын / хегъэубытыкIын, ХЕГЪЭХ(ЫН), хезыгъалъхь(эрэр) / хезыгъащIэ(р), хезыгъасэ(р), хезыгъатIэр, хезыгъэлъхьагъэр / хезыгъэщIар, хезыгъэсар, хезыгъэтIар, хеищIыбзэ / хыешIыбзэ, хей / хые, хейГЪУСЭ / хыеГЪУС, хеящIэ / хыешI, ХИМИЕ, ХОЛЕСТЕРИН, хуабжьагъ, хуабжьу, хуарджэ, хуартэ / шхончыкъу, хугу / фыгу, хуей / фай, хужь / фыжь(ы) ХИДЗЭН / ХЪУН, хузэгуэп, хуит зыкъегъэщIын / фиты зыкъегъэшIын, хуит сыкъэпщIымэ / фит сыкъэпшIымэ, хуит сыкъэфщIымэ / фит сыкъэшъушIымэ, хуит хъужын, хуитныгъэ, хуитыныгъэ, хулъэкI, хуом, хуому, хупхъэ, хупцIынэ, хущIын / фыкIын, хущIэкъу, хущIэкъун, хущхъуэ дыриигъуэ / фышхъо дырэгъу, хущхъуэ кIанэ, хущхъуэщI, хущхьэн, хуэ, хуэIурыщIэ, хуэIуэтэн, хуэIуэуэ, хуэIуэхуэщIэ / фэIофашI, хуэIэзэтхылъ, хуэIэижь, хуэIэижьын, хуэАРЭЗЫ, хуэбэн, хуэгузэвэн, хуэгъэблын, хуэгъэгъун, хуэгъэгъуныгъэ / фэгъэгъуныгъ(э), хуэгъэдэн, хуэгъэзэн, хуэгъэкIуатэ / фэгъэкIуат(э), хуэгъэкIуэтэныгъэ / фэгъэкIотэныгъ(э), хуэгъэфэщэн, хуэдэ, хуэдэн, хуэдэныгъэ, хуэдэр, хуэжыIэдаIуэн, хуэзгъадэ, хуэзэн, хуэлэжьэн, хуэмыбэлэрыгъын / фэмыбэлэрыгъын, хуэмыху, хуэмыхъухуэгъэкIуатэ / фэмыхъу­фэгъэ­кIуат, хуэныкъуэ, хуэплъырын, хуэрэджэ, хуэсакъын, хуэСАКЪЫПХЪЭ / фэСАКЪЫПХЪ(Э), хуэхъущIэн, ХЪ, хъагъэ / хъы, хъар / хъэр, ХЪАРДЖЭГУ, хъарыжьэ / хъэрыжъэ, хъатэп, хъеиджэ / хъыядж, хъеин / хъыен, хъей(ныгъэ), хъейныгъэ / хъыеныгъ(э), хъиим ИКIЫН, хъийм икIа, хъийм ИКIЫН / ышъэ ИКIЫН, хъишъэ, хъишъэ / хъищэ, хъищэ, хъожьын / хъуэжын, хъои, хъоин, хъоиныгъ(э), хъокIын / хъуэщIын, хъонэн / хъуэнэн, хъоопщау, хъопсапI / хъуэпсапIэ, хъопсащ / хъуапсашэ, хъопсащ(э), хъопсэн / хъуэпсэн, хъоршэр, хъоршэрыгъ, хъот, хъошэныпI / хъуэщэныпIэ, ХЪУ, ХЪУ-БЗ ЗЭКIУАЛI(Э), ХЪУ-БЗЫГЪЭ, хъуа / хъугъэ, ХЪУАТ(Э), хъуащ / хъугъэ, ХЪУБЗЗЭIУСЭ, ХЪУБЗНЫГЪ(Э), хъубзфэшI / хъубзхуэщI, хъубзхуэщI, хъугъо-шIугъу, хъугъуэ-фIыгъуэ, ХЪУГЪЭ-шIагъ / ХЪУГЪЭ-щIагъэ, хъугъэшIэгъэГЪЭIУ, ХЪУДЖЭ, хъудыр, хъуе / хъуей, хъужрыпхэ, хъужын, хъужын / хъужьын, хъужьрыпх / хъужрыпхэ, хъумпIэцIэдж / къамзэгу, ХЪУМЭГЪУ(э), ХЪУМЭН, ХЪУН, ХЪУН(щ), хъункI(э) / хъунщIэ, хъункIакIу / хъунщIакIуэ, хъункIэн / хъунщIэн, ХЪУНКIЭРИ, хъункъэ / хъунба, хъуну ЩЫТ / хъунэу ЩЫТ, хъунущ / хъущт, хъунщ / хъун, хъунщIын, хъунщIэн, хъуныдж(э) / хъуныджэ, хъуныфIэ / хъунышIо, хъуныфэ / хъунышъу, ХЪУПIЭ, ХЪУПКЪЭ

Ц

Ц, ЦI, ЦIАЛ(Э), цIампIырэ, цIапIагъэ, цIапIагъэ / цIэпIагъ(э), ЦIАПIЭ, цIафтэн / цIэшъутэн, цIафтэхъу / цIэшъутэхъу, цIу / цIыу, цIугъэнэ / цIыу, цIугъэнэ гуп / цIыугъэнэкуп, цIуун / цIыун, цIуцIуун, цIыв, цIывцIутI, цIыгъибж, цIыжъу / цIыв, ЦIЫКIУ, ЦIЫКIУ гъэсэжьыпI(э) / ЦIЫКIУ гъэсэжыпIэ, цIыкIу цIыкIоу, ЦIЫНКI УЗ, ЦIЫНЭ, цIырапIынэ, цIыргъ, цIыф / цIыху ЛЪЭПКЪЫР, цIыф Iужъу / цIыху Iув, цIыф жъугъ, цIыфгъозалъ / цIыхугъуазалъэ, цIыфгъэсагъ / цIыху гъэса, цIыфжъугъ, цIыфжъугъ(э) / цIыхубэ, цIыфжъугъэкуп, цIыфмышх / цIыхумышх, цIыфрыгъуаз / цIыхурыгъуазэ, цIыффэгупс / цIыхухуэгупсэ, цIыффэгупсагъ / цIыхухуэгупсагъэ, цIыффэупс / цIыхухуэупсэ, цIыффэупсагъ(э) / цIыхухуэупсагъэ, цIыффэупсэныгъ(э) / цIыхухуэупсэ­ныгъэ, цIыфшIуцI, цIыфы / цIыху, цIыфыб(э) / цIыхубэ, цIыфыбэкуп / цIыхубэ гуп, цIыфыбэкуп / цIыхубэгуп, цIыфыбэЛIЫКIУ / цIыхубэЛIЫКIУЭ, цIыфыбэЛIЫКIУ(Э) / цIыхубэ­ЛIЫКIУЭ, цIыфыбэфэшI / цIыхубэхуэщI, цIыфыбэфэшIу / цIыхубэхуэфI, цIыфыбэфэшIуныгъ(э) / цIыхубэ­хуэфIныгъэ, цIыфыгъ(э) / цIыхугъэ, цIыфыгъэ / цIыхугъэ, цIыфыгъэгъуаз / цIыхугъэгъуазэ, цIыфыукI / цIыхуукI, цIыфышъхь(э) / цIыхущхьэ, цIыфышъхьапчъ / цIыхущхьэбж, цIыфышъхьапчъагъ / цIыхущхьэ­бжыгъэ, цIыфялий / цIыхуялей, цIыху фIыцIэ, цIыхубз, цIыхубэхуэфIныгъэ / цIыфыбэфэшIуныгъ(э), цIыхугъуэ, цIыхун, цIыхухуэупсагъэ / цIыффэупсагъ, цIыхухуэупсэныгъэ / цIыффэупсэ­ныгъ(э), цIыхуХЪУ, цIыхущхьэбжыгъэ / цIыфышъхьа­пчъагъ, ЦIЫЦIЫН, ЦIЭ, цIэIужь, цIэлей, цIэлъэнадж, цIэлый / цIэлей, ЦIЭЛЭН, цIэнлъэн / цIэнтхъуэн, цIэнтхъу, цIэнтхъуалъ, цIэпапкI / цIэпапщIэ, цIэрыIон / цIэрыIуэн, ЦIЭРЫIУ(Э), ЦIЭРЭ НАПЭРЭ ЗИIЭ, ЦIЭТЕДЗЭ, ЦIЭЦIЭН, цако, цакуэКIЫХЬ, цахь, цахь / цыхьэ фэшIын, цахьмышI, цахьмышIыныгъ / дзыхьмыщIыны­гъэ, цахьшIыгъуадж, цахьшIэгъу, цахьшIэгъун, цахьшIэгъуныгъ, цашIэ / дзащIэ, цей / цые, цейКIЫХЬ, цейкIэщI / цыекIэкI, ЦЕМЕНТ, ЦЕНЗУРЭ, ЦИЛИНДР, ЦО-ЦУ, Цожъы, цокъалъ(э) / вакъалъэ, цокъэгъал / вакъэгъалэ, цощ / бо, цуакъэ / вакъэ, цуе / вей, цукIэн / фыщIэн, цумпэ, цунтхъакIо / чэтхъакIуэ, ЦЫ, ЦЫДЖАН, ЦЫДЖАН(Э), ЦЫДЖЭДЫГУ, цыды, цыеКIЫХЬ / цейКIЫХЬ, цыжьбанэ, цыкIэкI, ЦЫП(Э), цыхьашIэгъун, цыхьэ / дзыхь, цыхьэ / цахь фэшIын / дзыхь хуэщIын, цыхьэмышI, цыхьэшIыгъуадж, цыхьэшIэгъун, ЦЫХЭХ, цыхэш / цыхэщ, цэкоКIЫХЬ / цакуэКIЫХЬ, цэлыдау, цэф

Ч

Ч, ЧI, чIадзэн / щIадзэн, чIапIэ / щIапIэ, чIапцIэ, чIы / щIы, чIы кIыIу, чIы чIэгъ, чIы шIуцI(э) / щIы фIыцIэ, чIыгу / щIыгу, чIыгу-жъогу / щIыгу-вэгу, чIыгубай / щIыбей, чIыгулъ / щIыгулъ, чIыгусыс, чIыгъур / щIыгъур, чIыгъурышъо / щIыгъурыфэ, чIыгъэр / щIыгъэр, чIыгъэшIу / щIыгъэфI, чIыгырз / щIыгыз, чIыдагъ / щIыдагъэ, чIыдэ / щIыдэ, чIыдэгъапцIэ / щIыдагъапцIэ, чIыдэхъу / щIыдэхъу, чIызыфащ(э) / щIызыхуэшэ, чIыкъудый / щIыкъудий, чIыкъум(э) / щIыкъумэ, чIылъэ / щIылъэ, чIылъэ остыгъ, чIылъэкIуачI(э) / щIылъэгIуащIэ, чIылъэрыс / щIылъэрыс, чIылъэрыт / щIылъэрыт, чIылъэтхылъ / щIылъэтхылъ, чIылъэхъурай / щIылъэхъурей, чIылъэхъыджэгу / щIылъэхъджэгу, чIым ашIутегъолъхьэн, чIымэракIу / щIымэракIуэ, чIыныкъоутIэ / щIыныкъуэутIэ, чIыопс / щIыуэпс, чIыопсхабз(э) / щIыуэпсхабзэ, чIыох, чIыпIабз(э) / щIыпIэбзэ, чIыпIэ / щIыпIэ, чIыпIэгъур / щIыпIэгъур, чIыпIэрыгъуаз / щIыпIэрыгъуазэ, чIыпIэрыкI / щIыпIэрыкI, чIыпIэрыт / щIылъэрыт, чIыпIэрыт / щIыпIэрыт, чIыпIэрыт остыгъ, чIыпчъ / щIыпщ, чIыр ашIоубытын, чIырыкIу / щIэрыкIуэ, чIытIыршIуан / щIытIфIанэ, чIытех / щIытех, чIытехакIу / щIытехакIуэ, чIыубырыу / щIыбру, чIыун / щIыунэ, чIыун(э) / щIыунэ, чIыутI(э) / щIыутIэ, чIыутIэныкуъ / щIыутIэныкъуэ, чIыфэ / щIыхуэ, чIыфэ ЗЫТЕЛЪ / щIыхуэ ЗЫТЕЛЪ, чIыфэ къэштэн / щIыхуэ къэщтэн, чIыфэтхылъ / щIыхуэтхылъ, чIыхъумбыйнэшъу, чIыхъункIакIу / щIыхъунщIакIуэ, чIыхъурай / щIыхъурей, чIышъо / щIыфэ, чIышъогын / щIыфэгын, чIыщылэ / щIышылэ, чIэ / щIэ, чIэIэн / щIэIэн, чIэбзэн / щIэбзэн, чIэгъ / щIагъ, чIэгъолъхьан / щIэгъуэлъхьэн, чIэгърыкIо(у) / щIагърыкIуэ(уэ), чIэгърыкIу / щIагърыкIуэ, чIэгъутхьан / щIэгъутхьэн, чIэгъчIэлъ / щIагъщIэлъ, чIэгъчIэлъыбзэ / щIагъщIэлъыбзэ, чIэгъэбын / щIэгъэмбын, чIэгъэдэIу / щIэгъэдэIу, чIэгъэдэIун / щIэгъэдэIун, чIэгъэкъон / щIэгъэкъуэн, чIэгъэлъэдэн / щIэгъэлъэдэн, чIэгъэон / щIэгъэмбырыуэн, чIэгъэон / щIэгъэуэн, чIэгъэпыталъ / щIэгъэбыдэ, чIэгъэпытэн / щIэгъэбыдэн, чIэгъэстын / щIэгъэстын, чIэгъэчъын / щIэгъэжын, чIэгъэшъун / щIэгъэфын, чIэдзапI / щIэдзапIэ, чIэдзыжьын / щIэдзыжын, чIэдзын / щIэдзын, чIэдзэн / щIэдзэн, ЧIЭДЭУ / ЩIЭДЭУ, чIэдэун / щIэдэун, чIэзыгъэпыт(э) / щIэзыгъэбыдэ, чIэзын / щIэзын, чIэкIошъын / щIэкIуэщын, чIэкIошъэн / щIэкIуэщэн, чIэкIын / щIэкIын, чIэкIыпI / щIэкIыпIэ, чIэлъхьажьын / щIэлъхьэжьын, чIэлъхьан / щIэлъхьэн, чIэлъэдэн / щIэлъэлэн, чIэлъэтэн / щIэлъэтэн, чIэнагъ(э), чIэпшыхьэн / щIэпщхьэн, чIэсын / щIэсын, чIэтIэн / щIэтIэн, чIэтын / щIэтын, чIэтэкъон / щIэкIутэн, чIэтэкъун / щIэкIутын, чIэухъумэ / щIэуфэ, чIэухъумэн / щIэуфэн, чIэфэн / щIэхуэн, чIэхьагъу / щIыхьэгъуэ, чIэхьан / щIыхьэн, чIэхьапI / щIыхьэпIэ, чIэхьапI / щIэхьэпIэ, чIэшъэшъэн / щIэщэщэн, ЧАБЭ, чан / СЭ, чаныгъ / жанагъ, ЧИЛИСЭ / ЧЫЛИСЭ, ЧРИСТАН, чхыIан / шхыIэн, чхыIэнтебз(э) / шхыIэнтебзэ, ЧЪ, чъагъо, чъаргъо, чъыIалI(э) / щIыIэлIэ, чъыIалъ(э) / щIыIалъэ, чъыIэ / щIыIэ, чъыIэ гъуркI / щIыIэ гъур, чъыIэ ГЪЭЛIЭН / щIыIэ ГЪЭЛIЭН, чъыIэ зыхэгъэхьан, чъыIэ ЛIЭН / щIыIэ ЛIЭН (~ МАЛIЭ), чъыIэ хэхьан, чъыIэтагъ / щIыIэтыIэ, чъыгае / жыгей, чъын / жын, чъыр / жыр, чъэн / жэн, чъэпыогъумаз / жэпуэгъуэмазэ, чъэрыгъэ / жэрагъ, чыIу, чыIузэрыдз(э), чыIун, чыжьэргъэлъэгъу / жыжьэргъэлъа­гъуэ, чылэЛIЫКIУ / жылэЛIЫКIУЭ, чымпэ, ЧЫНТI, ЧЫНТIЫБЗ(Э), ЧЫРАпкIэ / ЧЫРЭпщIэ, ЧЫРБЫЧ гъэжъагъ / ЧЫРБЫШ гъэжьа, чыржын, ЧЫРЭпщIэ, ЧЫСЭ, ЧЫХ, ЧЫЦI(ы), чыцэ, ЧЭ, чэзу / чэзыу, чэзуугъуэ / чэзыугъу, ЧЭЛ, чэм, чэмыгъэ, чэмыд(э), чэмыкIэ / жэмыщIэ, чэмэщ / бо, ЧЭН, чэндж(ы) / чэнж, чэнджы / чэнж, чэнчэуз, чэт, ЧЭФ хъугъэ / ЧЭФ хъуа, ЧЭФЫГЪУ(Э), ЧЭФЫН, ЧЭФынчъагъ / ЧЭФыншагъэ, чэцIы, ЧЭЧЭН, чэщджан / жэщджанэ, чэщтеу(э) / жэщтеуэ

Ш

Ш, ШI, шIагъоп / щIагъуэкъым, шIагъу / щIагъуэ, шIахьын / щIыхьын, ШIО-ШIУ, шIоIун / фIыIун, шIоIун / фIэIун, шIобзын / фIэбзын, шIогъэшIэгъонын / фIэгъэщIэгъуэ­нын, шIодзапI / фIэдзапIэ, шIокIыгъо / фIэкIыгъуэ, шIокIыгъончъ / фIэкIыгъуэншэ, шIокIыпIэнчъагъ(э), шIолIыкIын / фIэлIыкIын, шIомыIофыжьын / фIэмыIуэхужын, шIонапI(э) / фIэнапIэ ПХЪАСТХЪЭ, шIоркъы, шIохъопсэгъон / фIэхъуэпсэгъуэн, шIошIыпцIыныгъ / фIэщIыпцIыны­гъэ, шIошъдэдэ ХЪУН / фIэщдыдэ ХЪУН (~ МЭХЪУ), шIошъныгъэкъуанчэ / фIэщныгъэкъуаншэ, шIошъныгъэпхэндж / фIэщныгъэпхэнж, шIу, шIу егъэлъэгъун, шIу зегъэлъэгъун, шIу зягъэлъэгъун, шIу лъэгъун, шIу ягъэлъэгъун, шIуагъ(э) / фIагъэ, шIугуащэ / щыкъуанэ, шIуезгъэупкI(ырэр) / фIезгъэ­гъэж(ыр), шIуин / цIуцIуун, ШIукIэ шъущэI! / шъукъан!, шIулъын / щIэфын, шIулъэгъун, шIулъэгъушху(э), шIумбыякъ / щIыIуб, шIункI мэрахъ, шIупщ / щыкъуадэ, шIупщыкъу / щыкъу, шIухьафтын, шIухьафтын фэшIын / ЕТЫН, шIыгъакIэ / щIыгъащIэ, шIыгъу / щIыгъуэ, шIыгъэ(у) / щIа(уэ), шIыжьакIу / щIыжакIуэ, шIыжьакIу(э) / щIыжакIуэ, шIыжьын / щIыжын, шIыкIай / щIыкIей, шIыкIэ / щIыкIэ, шIыкIэен / щIыкIеин, шIыкIэунай / щIыкIэуней, шIыкIэшIу / щIыкIафIэ, шIыкIэягъ(э) / щIыкIеягъэ, шIын / щIын, шIыхьан / щIыхьын, шIыхьафы / щIыхьэху, шIэгъу / щIэгъуэ, шIэкъозэтепшIыкI / щIакхъуэзэтепщIыкI, шIэн / щIэн, шIэн-шIын / щIэн-щIын, шIэнIотакIу / щIэнIуэтакIуэ, шIэнIуат(э) / щIэнIуатэ, шIэнIэрылъ / щIэнIэрылъ, шIэнгъуаз(э) / щIэнгъуазэ, шIэнгъэпс / щIэнгъэпс, шIэнзэдэIуат(э) / щIэнзэдэIуатэ, шIэнзэфэIуат / щIэнзэхуэIуатэ, шIэнзэфэс / щIэнзэхуэс, шIэнзэхэIуат / щIэнзэхэIуатэ, шIэнкIэпс / щIэнщIэрыпс, шIэнфэшI(эу) / щIэнхуэщIыу, шIэнхабз(э) / щIэнхабзэ, шIэншапхъэу / щIэнщапхъэуэ, шIэныгъ(э) / щIэныгъэ, шIэныгъэпIэ шъхьаI(э), шIэныгъэпкъэу / щIэныгъэпкъыу, шIэныгъэшIыкI(эу) / щIэныгъэщIы­кIэуэ, шIэнылъ(э) / щIэнылъэ, шIэныпчъ / щIэныбж, шIэпхъадж(э) / щIэпхъаджэ, шIэпэн / щIэпэн, шIэты, шIэтын, шIэх-шIэхэу / щIэх-щIэхыу, шIэхы / щIэх, шIэхыIоу / щIэхыIуэуэ, шIэхын / щIэхын, шIэхэу / щIэхыу, шабзашэ, шагъо, ШАГЪЫР, шайешъуапI / шейефапIэ, шайуц / шейудз, шакIо / щакIуэ, шакIо кIон / щакIуэ кIуэн, шакIэ, шакъалъэ, шакъэ, шалъ(э) / щалъэ, ШАМПАНСКЭ, ШАНТАЖ, шаныч / шейныч, шапкъэ / щапкъэ, шапхъ(э) / щапхъэ, шапхъэ / щапхъэ, шапхъэм илъхьан, шапхъэхэр / щапхъэхэр, шаргъо, шатащхьэ / щэташъхь, шатэ / щатэ, шауц, ШАФТ, ШАХ(Э), шахъо / шыхъуэ, шашыф / щащыху, ШЕЙ, ШЕЙНЫЧ / ЩАНЫЧ, ШЕЙТIАН / ШЭЙТIАН, шиин / щэин, шкIахъо / шкIахъуэ, ШКIЭ, ШКIЭЩ, ШОКОЛАД, шталъ(э) / щталъэ, ШТЕМП, ШТЕПСЕЛЬ, штэ / щтэ, штэн / щтэн, шу, шу / шыу, шуIэзэ, шубакъ, шууей, шууей / шыуый, шууш / шыуш, шхагъэ / шхащ, ШХАЛЪЭ, шхапIэ / щхапIэ, шхо / шхуэ, шхоIу / шхуэIу, шхол / шхуэл, шхомлакI / шхуэмылакIэ, шху / щхыу, шхужь / шхужъ, шхупс, шхупцIатэ / шхыухадзэ, шхупцIатэ / шхыухадзэ ХЭЛЪХЬЭН / ХЭКIЭН / ХЭДЗЭН, шхуэIу, шхъо, шхъо / щхъуэ, шхъогъон, шхъогъонэт, шхъомчы, шхъомчышъо, шхъонтIашъо / щхъуантIафэ, шхъонтIэкIыф / щхъуантIэщIыху, шхъонтIэшIункI / щхъуантIэкIыфI, шхъуагъо, шхъуантIэ / щхъуантIэ, шхъухьа / щхъухь, шхъухьашI / щхъухьыщI, шхъухьэ шIын, шхыIэн, шхыдэн, ШХЫН, ШХЫН ГУАУ(Э), шхын-фэнхэр, шхын-шъонхэр, шхынхэкIутэхэр / шхынхэтакъохэр, шхышхуэ / щхышху, ШХЭ, ШХЭГЪУ(э), ШХЭН, шхэн / щхэн, шхэпс, шхэрей / шхэрий, ШХЭУЗ, шхэфэшIу / шхэхуэфI, ШЪ, шъабэ / щабэ, шъао, шъао / щауэ, шъапкъэ / щапкъэ, шъапхъ(э) / щапхъэ, шъапхъэ / щапхъэ, шъитIу / щитI, ШЪО-ШЪУ, шъогъон / фагъуэн, шъолъыр, шъолъырфэшI(эу), шъонIашIу, шъонгъэр / фэнгъэр, шъондырыб / шъонтырып, шъорышIыгъ / фэрыщIыгъэ, Шъотхъэжь! фIыкIэ! ШIукIэ! ШIукIэ шъущэI / ~ шъукъан! Узынчъэу шъущэт! Узыншэу фыщытхэ!, шъоф, шъохътан, шъощиз амдэз

Щ

Щ, ЩI, щIагъ, щIагърыжэ / чIэгърычъ, щIагъуэ, щIагъыбзэ / чIэгъыбзэ, щIакхъуэ, щIакхъуэ хъурей, щIакхъуэгъэтэджа / хьалыгъутэ­джыгъ, щIакхъуэзэтепщIыкI, щIакхъуэшыхьэ, щIакъуэ, щIакъуэбаш, щIалэ, щIалэ къэзмышэ, щIалэпI, щIалэХЪУЦIЫКIУ / кIэлэХЪУЦIЫКIУ, щIанэ / кIанэ / шIанэ, щIапIэ / чIапI(э), щIасэ, щIасэ хуэщIэ, щIегъун, щIегъуэжрилэ, щIопщ, щIы щIагъ, щIы щIыIу, щIыIузэрыдзэ / кIыIузэрыдз(э), щIыIухэр пхэн, щIыIэ гъур, щIыIэ ЗЫГЪЭЛIЭН / чъыIэ ЗЫГЪЭЛIЭН, щIыIэ зыхэгъэхьэн, щIыIэ ЛIЭН / чъыIэ ЛIЭН, щIыIэ хыхьэн / чъыIэ хэхьан, щIыб / IэкIыб, щIыбагъ, щIыбагъкIэ / ыкIыбыкIэ, щIыбэв / чIыгубэжъу, щIыгъэпшэр / чIыгъэпщэр, щIыкIеин, щIыкIеягъэ, щIыкъудий, щIылъэ уэздыгъэ, щIылъэгуащIэ / чIылъэкIуачI(э), щIылъэхъыджэгу / чIылъэхъыджэгу, щIым яфIытепщхьэн, щIымахуэкIэ МАЗЭ, щIын, щIыныкъуэутIэ, щIыпIэрыт уэздыгъэ, щIыпщ, щIыр яфIэубыдын, щIыутIэныкъуэ / чIыутIэныкъу, щIыуэпсхабзэ, щIыфэлъэкI, щIыхуэ къэщтэн, щIыхъей, щIыхь, щIыхь зиIэ, щIыхь зыхуегъэщIын, щIыхь къызхуайгъэщIын, щIыхь хуегъэщIын, щIыхьхуэт, щIэ, щIэгъутхьэн, щIэгъэвын, щIэгъэдэIун, щIэгъэкъуэн, щIэгъэмбын, щIэгъэстын, щIэгъэупщIэн, щIэгъэхун, щIэдзыжын, щIэдзэн, ЩIЭДЭУ, щIэдэун, щIэзын, щIэкIиен / екIыен, щIэкIутын, щIэкIуэщын, щIэкIуэщэн, щIэкIыпIэ / чIэкIыпI(э), щIэкIэн, щIэлъэдэн / чIэлъэдэн, щIэлэлын, щIэн, щIэнгъуазэ, щIэнгъэпс, щIэнхабзэ, щIэнхуэщIыу, щIэнщIыкIэуэ / шIэншIыкI(эу), щIэнщапхъэуэ / шIэншапхъэуэ, щIэныгъэ, щIэныгъэпIэ нэхъыщхьэ, щIэныгъэпкъыу / Iэныгъэпкъэу, щIэныгъэщIыкIэуэ / шIэныгъэшIы­кI(эу), щIэнэкIакIуэ / кIэнэкIакIу, щIэнэкIэн, щIэпауэ, щIэпеуэ, щIэпхъуэ, щIэпхъуэжын, щIэращIэ, щIэрыгъуэт, щIэрыпсэун, щIэсэн, щIэтын, щIэупщIыхь, щIэупщIыхьылъэ, щIэупщIэн, щIэутхын, щIэутхэн, щIэфыкIын, щIэфын, щIэх, щIэх-щIэхыу, щIэхун, щIэхуэн, щIэхъумэн / чIэухъумэн, щIэхыIуэуэ, щIэхэхыжын / кIэхэхыжьын, щIэчакIуэ, щIэчэ, щIэшакIуэ, щIэщхъу, щIэщхъууэ, щIэщыхьын, щIэщэн, щIэщэщэн, щагу, ЩАЙ / ШЕЙ, щакIо / щакIуэ, щалъ(э), ЩАПIЭ, щапIэшхуэ / щэпIэшху, щапIэщэхуапIэ / щэпIэщэфапI, щапхъэ / щысапхъ, щапхъэ / щысэ, щапхъэм илъхьэн, щафэрэр / щахуэр, щахэ / шах(э), щегъэнэжын, щегъэнэжьын, ЩЕГЪЭСЫН, ЩЕПСЫХ(ЫН), ЩЕСЫН / ЕСЫН, ЩЕТIЫСЭХ(ЫН), ЩЕТIЫСЭХЫН, щимэ, щимэщI / щэнэбзалъ, щкъыщкъын, щощIэ / щэкIэ, щта / щтыгъэ, щталъэ, ЩТАМЫЛ(Э), ЩТЫН, щтэIэ хэхын, ЩТЭIЭЩТАБЛ(э), ЩТЭН, щтэн / штэн I, щтэуIул, ЩТЭУIУНЫГЪ(Э), щхъуантIэ, щхъуафэ, щхъухь щIын, щхъухьпсыхь, щхъухьпсыхьзехьэ, щхъуэ, щхъуэ IУДЗЭН / щэнаут IУДЗЭН, щхъуэ ХЭЛЪ(щ) / щэнаут ХЭЛЪ(щ), щхъуэкIэплъыкIэ, щхыгъэр, щхыкIэ, щхын, щхыныгъу / шхыныгъуэ, щхырэр, щхыупсы / шхупс, щхышху(э) / шхышхуэ, щхьэгъэудэрабжьэ / шъхьэгъэутэ­рабжь, щхьэгъэудэращхъуэ, щхьэгъэш, щхьэгъэщхъ, щхьэдэзгъэу, щхьэдэзгъэх / шъхьэдэзыгъэх, щхьэзакъуэгъэпсыкIэ / шъхьэзэкъо­гъэпсыкI, щхьэифIагъэ, щхьэнтэ, щхьэпэн, щхьэр гъэкIуэдын / ГЪЭДЖЭГУН, щхьэрхъуэн, щхьэрыкIуэзекIуэ / шъхьарыкIо­зекIу(э), щхьэусыгъуэ, щхьэфэрыплъэуэ / шъхьашъорып­лъэу, щхьэхрей / шъхьахырий, щхьэхуимыт, щхьэхуит, щхьэхуитыншагъэ / шъхьафитын­чъагъ, щхьэхуитыныгъэ, щхьэхуэ-щхьэхуэуэ, щхьэхуэгъэщхъын, щхьэхуэдыдэ

Ы

Ы, ыIозэ / жиIэу, ыгу / игу ПЭН, ыгу къеуагъ, ыгу къыфызын, ыгу фыхэкIын, ыгу хэгъэкIын, ыгу хэкIын, ыгукIыIу, ыкIи, ыкIыIу, ыкIыб, ыпшъ(э), ыпэ щыхъон / и пэ щыхъуэн, ыцIэ иIон / и цIэ иIуэн, ышIошъ шIын / ГЪЭХЪУН, ышъо пыкIын / пычъын, ышъо тырегъэхын, ышъхь(а), ышъэ икIыгъ, ышъэ икIыгъ / хъийм икIа, ышъэ ИКIЫПЭН

Э

Э, ЭКВАТОР, ЭКОЛОГИЕ, ЭКОНОМИ, ЭКОНОМИСТ, ЭКРАН, ЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРИК ОЖЭКЪ / ЭЛЕКТРИК УЭНЖАКЪ, ЭЛЕКТРИК остыгъ(э) / ЭЛЕКТРИК уэздыгъэ, ЭЛЕКТРИК хьаку / ЭЛЕКТРИК хьэку, ЭЛЕКТРИЧКЭ ОЖЭКЪ / ЭЛЕКТРИЧКЭ УЭНЖАКЪ, ЭЛЕКТРИЧКЭ уэздыгъэ / ЭЛЕКТРИЧКЭ остыгъ(э), ЭЛЕКТРИЧКЭ хьаку / ЭЛЕКТРИЧКЭ хьэку, ЭЛЕКТРИЧКэшI / ЭЛЕКТРИЧКэщI, ЭМБАРГО, ЭРИТРОЦИТ, ЭСКИЗ, ЭСТАМП, ЭТНИЧЕСКЭ, ЭТНОЛОГИЕ, ЭФИР

Ю

Ю, ЮБИЛЕЙ, ЮНЫС, ЮСЫФ

Я

Я, я зэхуаку ДЭЛЪЫР / азфагу ДЭЛЪЫР, я лей / ялый, я нэхъ ... анахь, анахьэу, нэхъ ..., я нэхъыбэуэ, я ужь КЪИНА / ауж КЪИНАгъ, я ужьым, ЯБГЭ, яБЛАН / еБЛАНЭ, ягиин / ягыин, ягу къуоIун, ягу урихьын, ЯГЪЭ, ягъэIонтIэн / ягъэIуэнтIэн, ЯГЪЭIУН, ягъэбзэн / яригъэбзэн, ЯГЪЭГЪЭЩЫН, ягъэдыгъун, ягъэкIылын, ЯГЪЭКЪУЗЫН, ЯГЪЭЛЪЫТЭН, ягъэнчъ / ягъэншэ, ягъэпхъотэн / ягъэпхъуэтэн, ЯГЪЭСЭКIЫН, ягъэтыгъун / ягъэдыгъун, ягъэубыдын, ягъэубытын / ягъэубыдын, ягъэуджэгъун / ягъэужэгъун, ягъэужэгъун, ягъэунэхуа, ягъэунэхуар, ягъэунэхун, ягъэунэхур, ЯГЪЭУПIЭН, ЯГЪЭУПЛЪЭКIУН, ягъэшIэн / ягъэщIэн, ягъэшэн / ягъэщэн, яджэнджэщын / ячэнджэшын, ЯЖЬЭ, яжьэтIагъуэКIЭ / ежэтIагъоКIЭ / тхьа­кIафэКIЭ / САБЫНКIЭ тхьакIын / тхьэщIын, яжьэтIагъуэКIЭ / тхьакIафэКIЭ / ежэ­тIагъоКIЭ / САБЫНКIЭ зытхьакIын / зытхьэщIын, Язан(э)Езанэ, язаорэр / язауэр, якIо / якIуэ, яку, ялей / ялий, ялей / ялый, ялыяпI(э) / ялеипIэ, ямгъуэтлъыхъу / амыыгъотлъыхъу, ямыгъотлъыхъу / ямгъуэтлъыхъу, ямылей / ямылый, ЯПIЭСКIУН, япеит, ЯПОН, ЯПОНИЕ, ЯпшIан / ЕпщIанэ, ЯПЭ, япэдыдэ / япэдэдэ, ЯПЭМ, ятIонэрэ, ятIэ, яужь къина / ауж къинагъ, яунэщIын, яупчIыжьын / яупщIыжын, ЯФЭРЫМ, яхуэIуэтэн, ЯХЬУДИ, ящыгусагъ, ЯЩЭ

 to main page AboutTop 10FeedbackLogin  top of page
© 2008 AdminUser XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12